HP Deskjet 1010 Printer series - Specifikacije u vezi sa zaštitom životne sredine

background image

Specifikacije u vezi sa zaštitom životne sredine

Preporu

č

eni opseg operativne temperature: od 15 ºC do 32 ºC (od 59 ºF do 90 ºF)

Dozvoljeni opseg operativne temperature: od 5 ºC do 40 ºC (od 41 ºF do 104 ºF)

Vlažnost: od 15% do 80% RH bez kondenzacije; maksimalna temperatura kondenzacije 28 ºC

Opseg neoperativne temperature (skladištenje): od –40 ºC do 60 ºC (od –40 ºF do 140 ºF)

Rezultat štampanja pomo

ć

u štampa

č

a HP Deskjet 1010 series može biti blago iskrivljen u

prisustvu visokih elektromagnetnih polja

HP preporu

č

uje upotrebu USB kabla koji je dug najviše 3 m (10 stopa) da bi se smanjile

smetnje unete zbog potencijalnih visokih elektromagnetnih polja