HP Deskjet 1010 Printer series - Odlaganje otpadne opreme od strane korisnika

background image

Odlaganje otpadne opreme od strane korisnika

Ovaj simbol zna

č

i da ne treba da odlažete proizvod sa ostalim ku

ć

nim otpadom.

Umesto toga, treba da zaštitite zdravlje ljudi i okolinu tako što

ć

ete otpadnu

opremu odneti na odre

đ

eno mesto prikupljanja za recikliranje otpadne elektri

č

ne i

elektronske opreme. Za više informacije se obratite usluzi za odlaganje ku

ć

nog

otpada ili posetite lokaciju

http://www.hp.com/recycle

.