HP Deskjet 1010 Printer series - Program brige o proizvodima za zaštitu životne sredine

background image

Program brige o proizvodima za zaštitu životne sredine

Preduze

ć

e Hewlett-Packard je posve

ć

eno obezbe

đ

ivanju kvalitetnih proizvoda koji ne ugrožavaju

životnu sredinu. Ovaj proizvod ima dizajn namenjen za reciklažu. Broj materijala sveden je na
minimum uz obezbe

đ

ivanje ispravne funkcionalnosti i pouzdanosti. Razli

č

iti materijali dizajnirani

su tako da se lako mogu odvojiti. Pri

č

vrš

ć

iva

č

i i ostale veze lako se pronalaze, lako im se pristupa i

lako se uklanjaju pomo

ć

u uobi

č

ajenih alata. Delovi visokog prioriteta dizajnirani su za brz pristup

radi efikasnog rasklapanja i popravke.

Više informacija potražite na veb lokaciji HP posve

ć

enosti životnoj sredini na adresi:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Ekološki saveti

Upotreba papira

Plastika

Listovi sa podacima o bezbednosti materijala

Program recikliranja

Program recikliranja HP inkjet opreme

Potrošnja energije

Režim spavanja

Odlaganje otpadne opreme od strane korisnika

Hemijske supstance

Ograni

č

enje opasnih supstanci (Ukrajina)

Ograni

č

enje opasnih supstanci (Indija)