HP Deskjet 1010 Printer series - Obaveštenje o propisima Evropske unije

background image

Obaveštenje o propisima Evropske unije

Proizvodi koji imaju oznaku CE usaglašeni su sa slede

ć

im direktivama EU:

Direktiva o niskom naponu 2006/95/EC

EMC direktiva 2004/108/EC

Ecodesign direktiva 2009/125/EC, gde je primenljivo

CE usaglašenost ovog proizvoda zadržava važnost samo ako se napaja putem ispravnog HP adaptera
za naizmeni

č

nu struju koji ima ispravnu oznaku CE.

Ako ovaj proizvod ima telekomunikacionu funkcionalnost, on je usaglašen i sa osnovnim zahtevima
slede

ć

e direktive EU:

R&TTE direktiva 1999/5/EC

Usaglašenost sa ovim direktivama podrazumeva prilago

đ

enost primenljivim harmonizovanim

evropskim standardima (evropske norme) koji su navedeni u EU deklaraciji o uskla

đ

enosti koju je

izdala kompanija HP za ovaj proizvod ili porodicu proizvoda i dostupna je (samo na engleskom) u
okviru dokumentacije proizvoda ili na slede

ć

oj veb lokaciji:

www.hp.com/go/certificates

(otkucajte broj proizvoda u polju za pretragu).

Ova uskla

đ

enost ozna

č

ena je jednom od slede

ć

ih oznaka prilago

đ

enosti koje se nalaze na

proizvodu:

Za proizvode koji nisu telekomunikacioni i za EU harmonizovane
telekomunikacione proizvode, kao što je Bluetooth®, u okviru klase snage
ispod 10 mW.

Za telekomunikacione proizvode neusaglašene sa EU (ako je primenljivo,

č

etvorocifreni broj ovlaš

ć

enog tela umetnut je izme

đ

u CE i !).

Pogledajte nalepnicu sa obaveštenjima o propisima na ovom proizvodu.

Telekomunikaciona funkcija ovog proizvoda može da se koristi u slede

ć

em zemljama

č

lanicama EU

i organizacije EFTA: Austrija, Belgija, Bugarska, Kipar,

Č

eška Republika, Danska, Estonija, Finska,

Francuska, Nema

č

ka, Gr

č

ka, Ma

đ

arska, Island, Irska, Italija, Letonija, Lihtenštajn, Litvanija,

Luksemburg, Malta, Holandija, Norveška, Poljska, Portugalija, Rumunija, Slova

č

ka Republika,

Slovenija, Španija, Švedska, Švajcarska i Velika Britanija.

Konektor za telefon (nije dostupan za sve proizvode) namenjen je za vezu sa analognim
telefonskim mrežama.

SRWW

Obaveštenja o propisima

69

background image

Proizvodi sa beži

č

nim LAN ure

đ

ajima

Neke zemlje mogu imati specifi

č

ne obaveze ili posebne zahteve u vezi sa radom beži

č

nih LAN

mreža, kao što je upotreba samo u zatvorenom prostoru ili ograni

č

enja za dostupne kanale.

Uverite se da su postavke za zemlju beži

č

ne mreže ispravne.

Francuska

Za 2.4-GHz beži

č

ni LAN rad ovog proizvoda primenjuju se odre

đ

ena ograni

č

enja: Ovaj proizvod

se može koristiti u zatvorenom prostoru za

č

itav opseg frekvencije od 2400-MHz do 2483.5-

MHz (kanali 1 do 13). Za spoljašnju upotrebu se može koristiti samo opseg frekvencije od
2400-MHz do 2454-MHz (kanali 1 do 7). Najnovije zahteve potražite na lokaciji

www.arcep.fr

.

Kontakt za pitanja u vezi sa propisima je:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, GERMANY

70

Dodatak

A

Tehni

č

ke informacije

SRWW