HP Deskjet 1010 Printer series - Obaveštenja kompanije Hewlett-Packard

background image

Obaveštenja kompanije Hewlett-Packard

Informacije sadržane u ovom dokumentu podležu promeni bez prethodne najave.

Sva prava zadržana. Reprodukcija, adaptacija ili prevod ovog materijala zabranjeni su bez
prethodne pismene dozvole kompanije Hewlett-Packard, osim na na

č

in dozvoljen u okviru zakona o

autorskim pravima. Jedine garancije za HP proizvode i usluge daju se u eksplicitnim garantnim
izjavama koje se prilažu uz odgovaraju

ć

e proizvode i usluge. Ništa što je ovde navedeno ne

sa

č

injava neku dodatnu garanciju. HP nije odgovoran za mogu

ć

e tehni

č

ke ili uredni

č

ke greške u

ovom dokumentu.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft®, Windows ®, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 i Windows® 8 su registrovani
žigovi korporacije Microsoft u SAD.

60

Dodatak

A

Tehni

č

ke informacije

SRWW