HP Deskjet 1010 Printer series - Uklanjanje zaglavljenih papira

background image

Uklanjanje zaglavljenih papira

Koristite slede

ć

e korake da biste uklonili zaglavljen papir.

Uklanjanje zaglavljenog papira iz ulaznog ležišta

1

.

Nežno izvucite zaglavljeni papir iz ulaznog ležišta.

2

.

Pritisnite dugme

Uklju

č

ena

da biste nastavili sa trenutnim zadatkom.

Uklanjanje zaglavljenog papira iz izlaznog ležišta

1

.

Nežno izvucite zaglavljeni papir iz izlaznog ležišta.

2

.

Pritisnite dugme

Uklju

č

ena

da biste nastavili sa trenutnim zadatkom.

Uklanjanje zaglavljenog papira iz oblasti za pristup kertridžima

1

.

Otvorite vrata za pristup kertridžima i gurnite drža

č

štampa

č

a nadesno da biste pristupili

zaglavljenom papiru.

2

.

Pritisnite dugme

Uklju

č

ena

da biste nastavili sa trenutnim zadatkom.

42

Poglavlje

7

Rešavanje problema

SRWW

background image

Uklanjanje zaglavljenog papira iz štampa

č

a

1

.

Otvorite vrata za

č

ć

enje koja se nalaze na dnu štampa

č

a. Pritisnite jezi

č

ke na obe strane

vrata za

č

ć

enje.

2

.

Uklonite zaglavljeni papir.

3

.

Zatvorite vrata za

č

ć

enje. Nežno gurnite vrata prema štampa

č

u dok obe reze ne legnu na

mesto.

4

.

Pritisnite dugme

Uklju

č

ena

da biste nastavili sa trenutnim zadatkom.

Ako gorenavedena rešenja ne pomognu u rešavanju problema,

kliknite ovde da biste pristupili

dodatnom rešavanju problema na mreži

.

Spre

č

avanje zaglavljivanja papira

Nemojte da prepunite ulazno ležište.

Č

esto uklanjajte odštampane papire iz izlaznog ležišta.

Uverite se da je papir uba

č

en u ulazno ležište postavljen ravno i da ivice nisu savijene ili

pocepane.

Nemojte kombinovati razli

č

ite tipove i veli

č

ine papira na ulaznom ležištu; ceo svežanj papira

na ulaznom ležištu mora biti iste veli

č

ine i istog tipa.

Podesite vo

đ

icu za širinu papira na ulaznom ležištu da bi

č

vrsto prionula uz sve papire. Uverite

se da vo

đ

ica za širinu papira ne savija papir na ulaznom ležištu.

SRWW

Uklanjanje zaglavljenih papira

43

background image

Nemojte gurati papir previše napred na ulaznom ležištu.

Nemojte ubacivati papir dok štampa

č

štampa. Ako

ć

e štampa

č

u ponestati papira, sa

č

ekajte da

se pojavi poruka nestanku papira, a zatim dodajte papir.

Ako gorenavedena rešenja ne pomognu u rešavanju problema,

kliknite ovde da biste pristupili

dodatnom rešavanju problema na mreži

.

44

Poglavlje

7

Rešavanje problema

SRWW

background image

Štampanje nije mogu

ć

e

Ako imate problema pri štampanju, možete preuzeti alatku HP Print and Scan Doctor (HP doktor za
štampanje i skeniranje) koja automatski umesto vas može da reši probleme. Da biste nabavili
uslužni program, kliknite na odgovaraju

ć

u vezu:

Odvedi me na stranicu za preuzimanje programa HP Print and Scan Doctor (HP doktor za štampanje
i skeniranje).

NAPOMENA:

HP Print and Scan Doctor (HP doktor za štampanje i skeniranje) možda nije dostupan

na svim jezicima.

Rešavanje problema sa štampanjem

Uverite se da je štampa

č

uklju

č

en i da u ulaznom ležištu ima papira. Ako i dalje ne možete da

štampate, pokušajte nešto od slede

ć

eg:

1

.

Proverite da li postoje poruke o greškama u okviru softver štampa

č

a i otklonite ih slede

ć

i

uputstva na ekranu.

2

.

Iskop

č

ajte i ponovo priklju

č

ite USB kabl.

3

.

Uverite se da štampa

č

nije pauziran ili van mreže.

Provera da li je štampa

č

pauziran ili van mreže

a

.

U zavisnosti od operativnog sistema, uradite nešto od slede

ć

eg:

Windows 8

: Postavite pokaziva

č

u gornji desni ugao ekrana ili ga dodirnite da biste

otvorili traku za dugmad i kliknite na ikonu

Settings

(Postavke), izaberite stavku

Control Panel

(Kontrolna tabla) i izaberite stavku

View devices and printers

(Prikaži ure

đ

aje i štampa

č

e).

Windows 7

: U Windows meniju

Start

izaberite stavku

Devices and Printers

(Ure

đ

aji

i štampa

č

i).

Windows Vista

: U Windows

Start

meniju izaberite stavku

Control Panel

(Kontrolna

tabla), a zatim izaberite stavku

Printers

(Štampa

č

i).

Windows XP

: U Windows

Start

meniju izaberite stavku

Control Panel

(Kontrolna

tabla), a zatim izaberite stavku

Printers and Faxes

(Štampa

č

i i faksovi).

b

.

Kliknite dvaput na ikonu štampa

č

a ili kliknite desnim tasterom miša na ikonu štampa

č

a i

izaberite stavku

See what’s printing

(Pogledajte šta se štampa) da biste otvorili redosled

štampanja.

c

.

Uverite se da u meniju

Printer

(Štampa

č

) nije potvr

đ

en izbor u poljima za potvrdu

Pause

Printing

(Pauziraj štampanje) ili

Use Printer Offline

(Koristi štampa

č

van mreže).

d

.

Ako napravite neke promene, pokušajte ponovo da odštampate.

4

.

Uverite se da je štampa

č

podešen kao podrazumevani štampa

č

.

SRWW