HP Deskjet 1010 Printer series - Problem sa kertridžom sa mastilom

background image

Problem sa kertridžom sa mastilom

Prvo pokušajte da uklonite i ponovo ubacite kertridže sa mastilom. Ako to ne pomogne, o

č

istite

kontakte kertridža. Ako problem još uvek nije rešen, zamenite kertridže sa mastilom. Više
informacija potražite u

č

lanku

Zamena kertridža sa mastilom na stranici 27

.

Č

ć

enje kontakata kertridža sa mastilom

OPREZ:

Procedura

č

ć

enja trebalo bi da traje samo nekoliko minuta. Pobrinite se da što pre

ponovo instalirate kertridže sa mastilom u štampa

č

. Ne preporu

č

uje se da kertridži sa mastilom

budu izvan štampa

č

a duže od 30 minuta. Ovo može dovesti do ošte

ć

enja glave štampa

č

a ili

kertridža sa mastilom.

1

.

Proverite da li napajanje uklju

č

eno.

2

.

Otvorite vrata za pristup kertridžima i sa

č

ekajte da se drža

č

štampa

č

a pomeri do središta

štampa

č

a.

3

.

Uklonite kertridž sa mastilom koji je naveden u poruci o grešci na ekranu ra

č

unara.

4

.

Držite kertridž sa mastilom za bo

č

ne delove tako da donji deo bude okrenut nagore i prona

đ

ite

elektri

č

ne kontakte na kertridžu sa mastilom.

Elektri

č

ni kontakti su male ta

č

ke zlatne boje na kertridžu sa mastilom.

5

.

Obrišite samo kontakte suvim štapi

ć

em za uši ili krpom koja ne ostavlja vlakna.

OPREZ:

Vodite ra

č

una da obrišete samo kontakte i ne razmazujte mastilo ili druge ostatke na

druge delove kertridža sa mastilom.

SRWW

Problem sa kertridžom sa mastilom

53

background image

6

.

U unutrašnjosti štampa

č

a prona

đ

ite kontakte za kertridž.

Kontakti štampa

č

a su skup ispup

č

enja zlatne boje koja su postavljena tako da dodiruju

kontakte na kertridžu sa mastilom.

7

.

Obrišite kontakte suvim štapi

ć

em za uši ili krpom koja ne ostavlja vlakna.

8

.

Ponovo instalirajte kertridž sa mastilom.

9

.

Zatvorite vrata za pristup kertridžima i proverite da li je poruka o grešci nestala.

10

.

Ako i dalje dobijate poruku o grešci, isklju

č

ite štampa

č

, a zatim ga ponovo uklju

č

ite.

NAPOMENA:

Ako jedan kertridž sa mastilom dovodi do problema, možete da ga uklonite i

koristite režim jednog kertridža da bi HP Deskjet 1010 series radio sa samo jedinom kertridžom sa
mastilom.

Kliknite ovde da biste pogledali više informacija na internetu

.

54

Poglavlje

7

Rešavanje problema

SRWW