HP Deskjet 1010 Printer series - Poboljšavanje kvaliteta štampanja

background image

Poboljšavanje kvaliteta štampanja

NAPOMENA:

Da se kertridži sa mastilom ne bi isušili, štampa

č

uvek uklju

č

ujte pomo

ć

u dugmeta

Uklju

č

ena

i sa

č

ekajte da lampica dugmeta

Uklju

č

ena

prestane da svetli.

Poboljšavanje kvaliteta štampanja

1

.

Uverite se da koristite originalne HP kertridže sa mastilom.

2

.

Proverite softver štampa

č

a da biste se uverili da ste sa padaju

ć

e liste

Media

(Medijum)

izabrali odgovaraju

ć

i tip papira i kvalitet štampanja.

U okviru softver štampa

č

a izaberite stavku

Print

(Odštampaj), a zatim izaberite stavu

Set

Preferences

(Podesi željene postavke) da biste pristupili svojstvima štampanja.

3

.

Proverite procenjene nivoe mastila da biste utvrdili da li kertridžima sa mastilom ponestaje
mastila.

Više informacija potražite u

č

lanku

Provera procenjenih nivoa mastila na stranici 24

. Ako

kertridžima sa mastilom ponestaje mastila, razmislite o tome da ih zamenite.

4

.

Poravnajte kertridže sa mastilom.

Poravnavanje kertridža sa mastilom

a

.

U ulazno ležište ubacite nekoriš

ć

en

č

ist beli papir formata Letter ili A4.

b

.

U zavisnosti od operativnog sistema, uradite nešto od slede

ć

eg da biste otvorili softver

štampa

č

a:

Windows 8

: Na ekranu

Start

(Po

č

etak) kliknite desnim tasterom miša na praznu

površinu na ekranu, na traci sa aplikacijama izaberite stavku

All Apps

(Sve

aplikacije), a zatim kliknite na ikonu sa imenom štampa

č

a.

Windows 7

,

Windows Vista

i

Windows XP

: Na radnoj površini ra

č

unara kliknite na

dugme

Start

, izaberite stavku

All Programs

(Svi programi), izaberite stavku

HP

,

izaberite stavku

HP Deskjet 1010 series

, a zatim izaberite stavku

HP Deskjet 1010

series

.

c

.

U okviru softver štampa

č

a izaberite stavku

Print

(Odštampaj), a zatim izaberite stavku

Maintain Your Printer

(Održavanje štampa

č

a) da biste pristupili okviru sa alatkama

štampa

č

a.

Pojavljuje se okvir sa alatkama štampa

č

a.

d

.

Izaberite stavku

Align Ink Cartridges

(Poravnaj kertridže sa mastilom) na kartici

Device

Services

(Usluge ure

đ

aja).

Štampa

č

štampa list za poravnavanje.

5

.

Odštampajte stranicu sa dijagnostikom ako u kertridžima sa mastilom ima dovoljno mastila.

38

Poglavlje

7

Rešavanje problema

SRWW

background image

Da biste odštampali stranicu sa dijagnostikom

a

.

U ulazno ležište ubacite nekoriš

ć

en

č

ist beli papir formata Letter ili A4.

b

.

U zavisnosti od operativnog sistema, uradite nešto od slede

ć

eg da biste otvorili softver

štampa

č

a:

Windows 8

: Na ekranu

Start

(Po

č

etak) kliknite desnim tasterom miša na praznu

površinu na ekranu, na traci sa aplikacijama izaberite stavku

All Apps

(Sve

aplikacije), a zatim kliknite na ikonu sa imenom štampa

č

a.

Windows 7

,

Windows Vista

i

Windows XP

: Na radnoj površini ra

č

unara kliknite na

dugme

Start

, izaberite stavku

All Programs

(Svi programi), izaberite stavku

HP

,

izaberite stavku

HP Deskjet 1010 series

, a zatim izaberite stavku

HP Deskjet 1010

series

.

c

.

U okviru softver štampa

č

a izaberite stavku

Print

(Odštampaj), a zatim izaberite stavku

Maintain Your Printer

(Održavanje štampa

č

a) da biste pristupili okviru sa alatkama

štampa

č

a.

d

.

Izaberite stavku

Print Diagnostic Information

(Odštampaj dijagnosti

č

ke informacije) na

kartici

Device Reports

(Izveštaji o ure

đ

aju) da biste odštampali stranicu sa

dijagnostikom.

SRWW

Poboljšavanje kvaliteta štampanja

39

background image

e

.

Pregledajte plavo, magenta, žuto i crno polje na stranici sa dijagnostikom.

6

.

Automatski o

č

istite kertridže sa mastilom ako se na stranici sa dijagnostikom javljaju tragovi

ili nedostaju delovi polja u boji odnosno crnog polja.

Automatsko

č

ć

enje kertridža sa mastilom

a

.

U ulazno ležište ubacite nekoriš

ć

en

č

ist beli papir formata Letter ili A4.

b

.

U zavisnosti od operativnog sistema, uradite nešto od slede

ć

eg da biste otvorili softver

štampa

č

a:

Windows 8

: Na ekranu

Start

(Po

č

etak) kliknite desnim tasterom miša na praznu

površinu na ekranu, na traci sa aplikacijama izaberite stavku

All Apps

(Sve

aplikacije), a zatim kliknite na ikonu sa imenom štampa

č

a.

Windows 7

,

Windows Vista

i

Windows XP

: Na radnoj površini ra

č

unara kliknite na

dugme

Start

, izaberite stavku

All Programs

(Svi programi), izaberite stavku

HP

,

40

Poglavlje

7

Rešavanje problema

SRWW

background image

izaberite stavku

HP Deskjet 1010 series

, a zatim izaberite stavku

HP Deskjet 1010

series

.

c

.

U okviru softver štampa

č

a izaberite stavku

Print

(Odštampaj), a zatim izaberite stavku

Maintain Your Printer

(Održavanje štampa

č

a) da biste pristupili okviru sa alatkama

štampa

č

a.

d

.

Izaberite stavku

Clean Ink Cartridges

(O

č

isti kertridže sa mastilom) na kartici

Device

Services

(Usluge ure

đ

aja). Sledite uputstva na ekranu.

Ako gorenavedena rešenja ne pomognu u rešavanju problema,

kliknite ovde da biste pristupili

dodatnom rešavanju problema na mreži

.

SRWW

Poboljšavanje kvaliteta štampanja

41