HP Deskjet 1010 Printer series - HP podrška putem telefona

background image

HP podrška putem telefona

Opcije telefonske podrške i dostupnost razlikuju se u zavisnosti od štampa

č

a, zemlje/regiona i

jezika.

Ovaj odeljak sadrži slede

ć

e teme:

Period telefonske podrške

Upu

ć

ivanje poziva

Telefonski brojevi za podršku

Posle perioda telefonske podrške

56

Poglavlje

7

Rešavanje problema

SRWW