HP Deskjet 1010 Printer series - Štampanje nije moguće

background image

Štampanje nije mogu

ć

e

45

background image

Provera da li je štampa

č

podešen kao podrazumevani štampa

č

a

.

U zavisnosti od operativnog sistema, uradite nešto od slede

ć

eg:

Windows 8

: Postavite pokaziva

č

u gornji desni ugao ekrana ili ga dodirnite da biste

otvorili traku za dugmad i kliknite na ikonu

Settings

(Postavke), izaberite stavku

Control Panel

(Kontrolna tabla) i izaberite stavku

View devices and printers

(Prikaži ure

đ

aje i štampa

č

e).

Windows 7

: U Windows meniju

Start

izaberite stavku

Devices and Printers

(Ure

đ

aji

i štampa

č

i).

Windows Vista

: U Windows

Start

meniju izaberite stavku

Control Panel

(Kontrolna

tabla), a zatim izaberite stavku

Printers

(Štampa

č

i).

Windows XP

: U Windows

Start

meniju izaberite stavku

Control Panel

(Kontrolna

tabla), a zatim izaberite stavku

Printers and Faxes

(Štampa

č

i i faksovi).

b

.

Uverite se da je odgovaraju

ć

i štampa

č

podešen kao podrazumevani štampa

č

.

Pored podrazumevanog štampa

č

a stoji oznaka potvrde u crnom ili zelenom krugu.

c

.

Ako je pogrešan štampa

č

postavljen kao podrazumevani štampa

č

, kliknite desnim

tasterom miša na odgovaraju

ć

i štampa

č

i izaberite stavku

Set as Default Printer

(Postavi

kao podrazumevani štampa

č

).

d

.

Pokušajte ponovo da koristite štampa

č

.

5

.

Ponovo pokrenite štampanje na

č

ekanju.

Ponovno pokretanje štampanja na

č

ekanju

a

.

U zavisnosti od operativnog sistema, uradite nešto od slede

ć

eg:

Windows 8

i

.

Postavite pokaziva

č

u gornji desni ugao ekrana ili ga dodirnite da biste otvorili traku

za dugmad i kliknite na ikonu

Settings

(Postavke).

ii

.

Izaberite stavku

Control Panel

(Kontrolna tabla), a zatim stavku

System and

Security

(Sistem i bezbednost).

iii

.

Izaberite stavku

Administrative Tools

(Administrativne alatke), a zatim dvaput

kliknite na stavku

Services

(Usluge) ili je dvaput dodirnite.

iv

.

Kliknite desnim tasterom miša na stavku

Print Spooler

(Štampanje na

č

ekanju) ili je

dodirnite i držite, a zatim izaberite stavku

Properties

(Svojstva).

v

.

Uverite se da je na kartici

General

(Opšte postavke) pored stavke

Startup type

(Tip

pokretanja) izabrana vrednost

Automatic

(Automatski).

vi

.

Ako usluga još nije pokrenuta, u okviru

Service status

(Status usluge) izaberite

stavku

Start

(Pokreni), a zatim kliknite na dugme

OK

(U redu) ili ga dodirnite.

46

Poglavlje

7

Rešavanje problema

SRWW

background image

Windows 7

i

.

U Windows

Start

meniju izaberite stavku

Control Panel

(Kontrolna tabla), izaberite

stavku

System and Security

(Sistem i bezbednost), a zatim izaberite stavku

Administrative Tools

(Administrativne alatke).

ii

.

Kliknite dvaput na stavku

Services

(Usluge).

iii

.

Kliknite desnim tasterom miša na stavku

Print Spooler

(Štampanje na

č

ekanju), a

zatim izaberite stavku

Properties

(Svojstva).

iv

.

Uverite se da je na kartici

General

(Opšte postavke) pored stavke

Startup type

(Tip

pokretanja) izabrana vrednost

Automatic

(Automatski).

v

.

Ako usluga još nije pokrenuta, u okviru

Service status

(Status usluge) izaberite

stavku

Start

(Pokreni), a zatim kliknite na dugme

OK

(U redu).

Windows Vista

i

.

U Windows

Start

meniju izaberite stavke

Control Panel

(Kontrolna tabla),

System

and Maintenance

(Sistem i održavanje) i

Administrative Tools

(Administrativne

alatke).

ii

.

Kliknite dvaput na stavku

Services

(Usluge).

iii

.

Kliknite desnim tasterom miša na stavku

Print Spooler service

(Usluga štampanja na

č

ekanju), a zatim izaberite stavku

Properties

(Svojstva).

iv

.

Uverite se da je na kartici

General

(Opšte postavke) pored stavke

Startup type

(Tip

pokretanja) izabrana vrednost

Automatic

(Automatski).

v

.

Ako usluga još nije pokrenuta, u okviru

Service status

(Status usluge) izaberite

stavku

Start

(Pokreni), a zatim kliknite na dugme

OK

(U redu).

Windows XP

i

.

U Windows

Start

meniju kliknite desnim tasterom miša na stavku

My Computer

(Moj

ra

č

unar).

ii

.

Izaberite stavku

Manage

(Upravljaj), a zatim izaberite stavku

Services and

Applications

(Usluge i aplikacije).

iii

.

Kliknite dvaput na stavku

Services

(Usluge), a zatim izaberite stavku

Print Spooler

(Štampanje na

č

ekanju).

iv

.

Kliknite desnim tasterom miša na stavku

Print Spooler

(Štampanje na

č

ekanju, a

zatim izaberite stavku

Restart

(Ponovo pokreni) da biste ponovo pokrenuli uslugu.

b

.

Uverite se da je odgovaraju

ć

i štampa

č

podešen kao podrazumevani štampa

č

.

Pored podrazumevanog štampa

č

a stoji oznaka potvrde u crnom ili zelenom krugu.

c

.

Ako je pogrešan štampa

č

postavljen kao podrazumevani štampa

č

, kliknite desnim

tasterom miša na odgovaraju

ć

i štampa

č

i izaberite stavku

Set as Default Printer

(Postavi

kao podrazumevani štampa

č

).

d

.

Pokušajte ponovo da koristite štampa

č

.

6

.

Ponovno pokretanje ra

č

unara.

SRWW

Štampanje nije mogu

ć

e

47

background image

7

.

Obrišite redosled štampanja.

Brisanje redosleda štampanja

a

.

U zavisnosti od operativnog sistema, uradite nešto od slede

ć

eg:

Windows 8

: Postavite pokaziva

č

u gornji desni ugao ekrana ili ga dodirnite da biste

otvorili traku za dugmad i kliknite na ikonu

Settings

(Postavke), izaberite stavku

Control Panel

(Kontrolna tabla) i izaberite stavku

View devices and printers

(Prikaži ure

đ

aje i štampa

č

e).

Windows 7

: U Windows meniju

Start

izaberite stavku

Devices and Printers

(Ure

đ

aji

i štampa

č

i).

Windows Vista

: U Windows

Start

meniju izaberite stavku

Control Panel

(Kontrolna

tabla), a zatim izaberite stavku

Printers

(Štampa

č

i).

Windows XP

: U Windows

Start

meniju izaberite stavku

Control Panel

(Kontrolna

tabla), a zatim izaberite stavku

Printers and Faxes

(Štampa

č

i i faksovi).

b

.

Kliknite dvaput na ikonu štampa

č

a da biste otvorili redosled štampanja.

c

.

U meniju

Printer

(Štampa

č

) kliknite na dugme

Cancel all documents

(Otkaži sve

dokumente) ili

Purge Print Document

(O

č

isti odštampani dokument), a zatim kliknite na

dugme

Yes

(Da) da biste potvrdili.

d

.

Ako u redosledu postoji još dokumenata, ponovo pokrenite ra

č

unar i pokušajte opet da

štampate kada se ra

č

unar ponovo pokrene.

e

.

Ponovo proverite da li je redosled štampanja obrisan, a zatim pokušajte opet da
štampate.

8

.

Uspostavite po

č

etne vrednosti štampa

č

a.

Uspostavljanje po

č

etnih vrednosti štampa

č

a

a

.

Isklju

č

ite štampa

č

.

b

.

Otkop

č

ajte kabl za napajanje.

c

.

Sa

č

ekajte minut, a zatim ponovo priklju

č

ite kabl za napajanje.

d

.

Uklju

č

ite štampa

č

.

Ako gorenavedena rešenja ne pomognu u rešavanju problema,

kliknite ovde da biste pristupili

dodatnom rešavanju problema na mreži

.

48

Poglavlje

7

Rešavanje problema

SRWW

background image

Č

ć

enje drža

č

a štampa

č

a

Uklonite sve objekte, na primer papir, koji blokiraju drža

č

štampa

č

a.

Više informacija potražite u okviru

Uklanjanje zaglavljenih papira na stranici 42

.

NAPOMENA:

Ne koristite nikakve alate ili druge ure

đ

aje za uklanjanje zaglavljenog papira. Uvek

budite pažljivi prilikom uklanjanja zaglavljenog papira iz unutrašnjosti štampa

č

a.

Kliknite ovde da biste pogledali više informacija na internetu

.

SRWW

Č

ć