HP Deskjet 1010 Printer series - Zamena kertridža sa mastilom

background image

Zamena kertridža sa mastilom

Zamena kertridža sa mastilom

1

.

Proverite da li napajanje uklju

č

eno.

2

.

Ubacite papir.

3

.

Uklonite kertridž sa mastilom.

a

.

Otvorite vrata za pristup kertridžima i sa

č

ekajte da se drža

č

štampa

č

a pomeri do središta

štampa

č

a.

b

.

Pritisnite nadole da biste otpustili kertridž sa mastilom, a zatim ga uklonite iz slota.

4

.

Ubacite novi kertridž sa mastilom.

a

.

Izvadite kertridž sa mastilom iz pakovanja.

SRWW

Zamena kertridža sa mastilom

27

background image

b

.

Uklonite plasti

č

nu traku pomo

ć

u ruži

č

astog jezi

č

ka za izvla

č

enje.

c

.

Gurnite kertridž sa mastilom u slot dok ne klikne na mesto.

d

.

Zatvorite vrata za pristup kertridžima.

NAPOMENA:

HP softver štampa

č

a traži od vas da poravnate kertridže sa mastilom kada

štampate dokument nakon instaliranja novog kertridža sa mastilom.

28

Poglavlje

5

Rad sa kertridžima sa mastilom

SRWW

background image

Koriš

ć