HP Deskjet 1010 Printer series - Provera procenjenih nivoa mastila

background image

Provera procenjenih nivoa mastila

Lako možete da proverite nivo zaliha mastila da biste utvrdili koliko brzo

ć

ete morati da zamenite

kertridž. Nivo zaliha mastila pokazuje procenjenu koli

č

inu mastila koja je preostala u kertridžima.

Provera nivoa mastila

1

.

U zavisnosti od operativnog sistema, uradite nešto od slede

ć

eg da biste otvorili softver

štampa

č

a:

Windows 8

: Na ekranu

Start

(Po

č

etak) kliknite desnim tasterom miša na praznu površinu

na ekranu, na traci sa aplikacijama izaberite stavku

All Apps

(Sve aplikacije), a zatim

kliknite na ikonu sa imenom štampa

č

a.

Windows 7

,

Windows Vista

i

Windows XP

: Na radnoj površini ra

č

unara kliknite na dugme

Start

, izaberite stavku

All Programs

(Svi programi), izaberite stavku

HP

, izaberite stavku

HP Deskjet 1010 series

, a zatim izaberite stavku

HP Deskjet 1010 series

.

2

.

U okviru softver štampa

č

a kliknite na dugme

Estimated Ink Levels

(Procenjeni nivoi mastila).

NAPOMENA:

Ako ste instalirali dopunjeni ili ponovo proizvedeni kertridž sa mastilom ili kertridž

sa mastilom koji je koriš

ć

en u drugom štampa

č

u, indikator nivoa mastila je možda neta

č

an ili

nedostupan.

NAPOMENA:

Upozorenja i indikatori nivoa mastila pružaju procene samo za svrhe planiranja.

Kada dobijete poruku upozorenja da ponestaje mastila, razmislite da pripremite zamenu za
kertridž kako biste izbegli mogu

ć

a odlaganja štampanja. Ne morate menjati kertridže sa mastilom

sve dok kvalitet štampanja ne postane neprihvatljiv.

NAPOMENA:

Mastilo iz kertridža sa mastilom se u procesu štampanja koristi na nekoliko razli

č

itih

na

č

ina, uklju

č

uju

ć

i proces pokretanja koji priprema štampa

č

i kertridž za štampanje i servisiranje

glave štampa

č

a koje održava raspršiva

č

e mastila

č

istim i omogu

ć

ava nesmetan tok mastila. Pored

toga, u kertridžu sa mastilom ostaje malo mastila kada se on iskoristi. Više informacija potražite na
lokaciji

www.hp.com/go/inkusage

.

24

Poglavlje

5

Rad sa kertridžima sa mastilom

SRWW

background image

Poru

č