HP Deskjet 1010 Printer series - Poručivanje zalihe mastila

background image

ivanje zalihe mastila

Pre nego što poru

č

ite kertridže, prona

đ

ite ta

č

an broj kertridža.

Pronalaženje broja kertridža na štampa

č

u

Broj kertridža se nalazi unutar vrata za kertridže.

Prona

đ

ite broj kertridža u okviru softver štampa

č

a

1

.

U zavisnosti od operativnog sistema, uradite nešto od slede

ć

eg da biste otvorili softver

štampa

č

a:

Windows 8

: Na ekranu

Start

(Po

č

etak) kliknite desnim tasterom miša na praznu površinu

na ekranu, na traci sa aplikacijama izaberite stavku

All Apps

(Sve aplikacije), a zatim

kliknite na ikonu sa imenom štampa

č

a.

Windows 7

,

Windows Vista

i

Windows XP

: Na radnoj površini ra

č

unara kliknite na dugme

Start

, izaberite stavku

All Programs

(Svi programi), izaberite stavku

HP

, izaberite stavku

HP Deskjet 1010 series

, a zatim izaberite stavku

HP Deskjet 1010 series

.

2

.

U okviru softver štampa

č

a izaberite stavku

Shop

(Kupovina), a zatim izaberite stavku

Shop For

Supplies Online

(Kupovina opreme na mreži).

Prikaza

ć

e se ta

č

an broj kertridža ako koristite ovu vezu.

Da biste poru

č

ili originalnu HP opremu za HP Deskjet 1010 series, posetite lokaciju

www.hp.com/

buy/supplies

. Ako vam bude zatraženo, odaberite svoju zemlju/region, sledite upite da biste

izabrali svoj proizvod, a zatim kliknite na neku od veza za kupovinu na stranici.

NAPOMENA:

Poru

č

ivanje kertridža sa mastilom na mreži nije podržano u svim zemljama/

regionima. Ako naru

č

ivanje nije podržano u vašoj zemlji/regionu, i dalje možete prikazati

informacije o opremi i odštampati listu radi dodatnih informacija prilikom kupovine kod lokalnog
HP prodavca.

SRWW

Poru

č

ivanje zalihe mastila

25

background image

Izbor odgovaraju

ć