HP Deskjet 1010 Printer series - Korišćenje režima jednog kertridža

background image

enje režima jednog kertridža

Koristite režim jednog kertridža da biste radili sa proizvodom HP Deskjet 1010 series pomo

ć

u samo

jednog kertridža sa mastilom. Režim jednog kertridža se pokre

ć

e kada se kertridž sa mastilom

ukloni iz nosa

č

a kertridža sa mastilom.

NAPOMENA:

Kada proizvod HP Deskjet 1010 series radi u režimu jednog kertridža, na ekranu se

prikazuje poruka. Ako se poruka prikazuje, a u štampa

č

u su instalirana dva kertridža sa mastilom,

proverite da li je sa oba kertridža sa mastilom uklonjena zaštitna plasti

č

na traka. Kada plasti

č

na

traka prekriva kontakte kertridža sa mastilom, štampa

č

ne može da otkrije da je kertridž sa

mastilom instaliran.

Izlazak iz režima jednog kertridža

Instalirajte crni kertridž i kertridž sa tri boje u HP Deskjet 1010 series da biste izašli iz režima
jednog kertridža.

SRWW

Koriš

ć

enje režima jednog kertridža

29