HP Deskjet 1010 Printer series - Informacije o garanciji za kertridž

background image

Informacije o garanciji za kertridž

Garancija za HP kertridž se primenjuje kada se kertridž koristi u namenjenom HP ure

đ

aju za

štampanje. Ova garancija ne obuhvata HP kertridže sa mastilom koji su ponovo punjeni,
prera

đ

ivani, obnavljani, nepravilno koriš

ć

eni ili neovlaš

ć

eno izmenjeni.

Tokom perioda garancije kertridž je pokriven garancijom dok se HP mastilo ne istroši i dok se ne
dostigne datum isteka garancije. Datum isteka garancije, u formatu GGGG/MM/DD, može se
prona

ć

i na kertridžu na slede

ć

i na

č

in:

Kopiju HP izjave o ograni

č

enoj garanciji potražite u štampanoj dokumentaciji koju ste dobili uz

štampa

č

.

30

Poglavlje

5

Rad sa kertridžima sa mastilom

SRWW