HP Deskjet 1010 Printer series - Rad sa kertridžima sa mastilom

background image

Rad sa kertridžima sa mastilom

Ovaj odeljak sadrži slede

ć

e teme:

Provera procenjenih nivoa mastila

Poru

č

ivanje zalihe mastila

Izbor odgovaraju

ć

ih kertridža sa mastilom

Zamena kertridža sa mastilom

Koriš

ć

enje režima jednog kertridža

Informacije o garanciji za kertridž

Saveti za rad sa kertridžima sa mastilom

SRWW

23