HP Deskjet 1010 Printer series - Ubacivanje medijuma

background image

Ubacivanje medijuma

Izaberite veli

č

inu papira da biste nastavili.

Ubacivanje papira pune veli

č

ine

1

.

Podignite ulazno ležište.

2

.

Spustite izlazno ležište za papir i izvucite produžetak izlaznog ležišta.

3

.

Pomerite vo

đ

icu za širinu papira ulevo.

4

.

Ubacite svežanj papira u ulazno ležište tako da kratka ivica bude dole, a strana za štampanje
okrenuta nagore i gurnite ga nadole dok se ne zaustavi.

18

Poglavlje

4

Osnovne informacije o papiru

SRWW

background image

5

.

Gurajte vo

đ

icu za širinu papira nadesno dok se ne zaustavi na ivici papira.

Ubacivanje papira male veli

č

ine

1

.

Podignite ulazno ležište.

2

.

Spustite izlazno ležište za papir i izvucite produžetak izlaznog ležišta.

3

.

Pomerite vo

đ

icu za širinu papira ulevo.

SRWW

Ubacivanje medijuma

19

background image

4

.

Ubacite svežanj foto-papira tako da kratka ivica bude dole, a strana za štampanje okrenuta
nagore i gurnite svežanj papira napred dok se ne zaustavi.

5

.

Gurajte vo

đ

icu za širinu papira nadesno dok se ne zaustavi na ivici papira.

Ubacivanje koverata

1

.

Podignite ulazno ležište.

2

.

Spustite izlazno ležište za papir i izvucite produžetak izlaznog ležišta.

3

.

Povucite vo

đ

icu za širinu papira nalevo i uklonite sav papir iz ulaznog ležišta.

20

Poglavlje

4

Osnovne informacije o papiru

SRWW

background image

4

.

Ubacite koverte na krajnju desnu stranu ulaznog ležišta i gurnite svežanj koverti nadole dok se
ne zaustavi.

Strana na kojoj se štampa trebalo bi da bude okrenuta nagore. Resica treba da bude na levoj
strani i okrenuta nadole.

5

.

Povucite vo

đ

icu za širinu papira nadesno prema svežnju koverata dok se ne zaustavi.

SRWW

Ubacivanje medijuma

21

background image

22

Poglavlje

4

Osnovne informacije o papiru

SRWW

background image

5