HP Deskjet 1010 Printer series - Saveti za uspešno štampanje

background image

Saveti za uspešno štampanje

Da biste uspešno štampali, HP kertridži sa mastilom treba ispravno da funkcionišu uz dovoljno
mastila, papir treba pravilno ubaciti, a proizvod treba da ima odgovaraju

ć

e postavke.

Saveti za mastilo

Koristite originalne HP kertridže sa mastilom.

Ispravno instalirajte crni kertridž i kertridž sa tri boje.

Više informacija potražite u

č

lanku

Zamena kertridža sa mastilom na stranici 27

.

Proverite procenjene nivoe mastila u kertridžima da biste se uverili da ga ima dovoljno.

Više informacija potražite u

č

lanku

Provera procenjenih nivoa mastila na stranici 24

.

Ako kvalitet štampanja nije zadovoljavaju

ć

i, pogledajte

Poboljšavanje kvaliteta štampanja

na stranici 38

za više informacija.

Saveti za ubacivanje papira

Ubacite svežanj papira (ne samo jednu stranicu). Svi papiri u svežnju treba da budu iste
veli

č

ine i tipa da bi se izbeglo zaglavljivanje papira.

Ubacite papir sa stranom za štampanje okrenutom nagore.

Uverite se da je papir uba

č

en u ulazno ležište postavljen ravno i da ivice nisu savijene ili

pocepane.

Podesite vo

đ

icu za širinu papira na ulaznom ležištu da bi

č

vrsto prionula uz sve papire. Uverite

se da vo

đ

ica za širinu papira ne savija papir na ulaznom ležištu.

Više informacija potražite u

č

lanku

Ubacivanje medijuma na stranici 18

.

Saveti u vezi sa postavkama štampa

č

a

Na kartici

Paper/Quality

(Papir/kvalitet), sa padaju

ć

e liste

Media

(Medijum) izaberite

odgovaraju

ć

i tip papira i kvalitet štampanja.

Sa padaju

ć

e liste

Paper Size

(Veli

č

ina papira) u dijalogu

Advanced Options

(Napredne opcije)

izaberite odgovaraju

ć

u veli

č

inu papira. Pristupite dijalogu

Advanced Options

(Napredne

opcije) tako što

ć

ete kliknuti na dugme

Advanced

(Više opcija) na kartici

Layout

(Raspored) ili

Paper/Quality

(Papir/kvalitet).

Da biste promenili podrazumevane postavke štampanja, izaberite stavku

Print

(Odštampaj), a

zatim stavku

Set Preferences

(Podesi željene postavke) u okviru softver štampa

č

a.

SRWW

Saveti za uspešno štampanje

13

background image

U zavisnosti od operativnog sistema, uradite nešto od slede

ć

eg da biste otvorili softver

štampa

č

a:

Windows 8

: Na ekranu

Start

(Po

č

etak) kliknite desnim tasterom miša na praznu površinu

na ekranu, na traci sa aplikacijama izaberite stavku

All Apps

(Sve aplikacije), a zatim

kliknite na ikonu sa imenom štampa

č

a.

Windows 7

,

Windows Vista

i

Windows XP

: Na radnoj površini ra

č

unara kliknite na dugme

Start

, izaberite stavku

All Programs

(Svi programi), izaberite stavku

HP

, izaberite stavku

HP Deskjet 1010 series

, a zatim izaberite stavku

HP Deskjet 1010 series

.

Ako želite da odštampate crno-beli dokument samo pomo

ć

u crnog mastila, kliknite na dugme

Advanced

(Više opcija). U padaju

ć

em meniju

Print in Grayscale

(Odštampaj u skali sivih

tonova) izaberite stavku

Black Ink Only

(Samo crno mastilo), a zatim kliknite na dugme

OK

(U

redu).

Napomene

Originalni HP kertridži sa mastilom su dizajnirani i testirani sa HP štampa

č

ima u cilju lakšeg

stalnog dobijanja odli

č

nih rezultata.

NAPOMENA:

HP ne može da garantuje za kvalitet ili pouzdanost opreme koja nije HP.

Servisiranje ili popravke proizvoda koji su rezultat koriš

ć

enja opreme koja nije HP ne

ć

e biti

pokriveni garancijom.

Ako verujete da ste kupili originalne HP kertridže sa mastilom, idite na lokaciju:

www.hp.com/go/anticounterfeit

Upozorenja i indikatori nivoa mastila pružaju procene samo za svrhe planiranja.

NAPOMENA:

Kada dobijete poruku upozorenja da ponestaje mastila, razmislite da

pripremite zamenu za kertridž kako biste izbegli mogu

ć

a odlaganja štampanja. Ne morate

zamenjivati kertridže sa mastilom dok kvalitet štampanja ne postane neprihvatljiv.

Dokument možete da štampate na obe strane papira.

14

Poglavlje

3

Štampanje

SRWW

background image

4