HP Deskjet 1010 Printer series - Štampanje uz upotrebu maksimalnog tpi-ja

background image

Štampanje uz upotrebu maksimalnog tpi-ja

Koristite maksimalan broj ta

č

aka po in

č

u (tpi) da biste odštampali jasne slike velikog kvaliteta na

foto-papiru.

Štampanje sa maksimalnim brojem tpi traje duže od štampanja sa drugim postavkama i zahteva
veliku koli

č

inu memorije.

Štampanje u režimu maksimalnog broja tpi

1

.

U programu, u meniju

File

(Datoteka) odaberite stavku

Print

(Odštampaj).

2

.

Uverite se da je štampa

č

izabran.

3

.

Kliknite na dugme koje otvara dijalog

Properties

(Svojstva).

U zavisnosti od softverske aplikacije, ovo dugme

ć

e se zvati

Properties

(Svojstva),

Options

(Opcije),

Printer Setup

(Podešavanje štampa

č

a),

Printer Properties

(Svojstva štampa

č

a),

Printer

(Štampa

č

) i

Preferences

(Željene opcije).

4

.

Izaberite karticu

Paper/Quality

(Papir/kvalitet).

5

.

Sa padaju

ć

e liste

Media

(Medijum) morate da izaberete stavku

Photo Paper, Best Quality

(Foto-papir, najbolji kvalitet) da biste omogu

ć

ili štampanje uz maksimalni tpi.

6

.

Kliknite na dugme

Advanced

(Više opcija).

7

.

U oblasti

Printer Features

(Funkcije štampa

č

a), sa padaju

ć

e liste

Print in Max DPI

(Odštampaj sa maksimalnim brojem TPI) izaberite stavku

Yes

(Da).

8

.

Sa padaju

ć

e liste

Paper Size

(Veli

č

ina papira) izaberite odgovaraju

ć

u veli

č

inu papira.

9

.

Kliknite na dugme

OK

(U redu) da biste zatvorili napredne opcije.

10

.

Na kartici

Layout

(Raspored) potvrdite stavku

Orientation

(Položaj), a zatim kliknite na

dugme

OK

(U redu) da biste odštampali.

12

Poglavlje

3

Štampanje

SRWW