HP Deskjet 1010 Printer series - Štampanje koverata

background image

Štampanje koverata

U ulazno ležište proizvoda HP Deskjet 1010 series možete ubaciti nekoliko koverata. Nemojte
koristiti masne ili reljefne koverte, kao ni koverte sa kop

č

ama ili prozor

č

i

ć

ima.

NAPOMENA:

Da biste dobili detalje o oblikovanju teksta za štampanje na kovertama, pogledajte

datoteke pomo

ć

i u softveru za obradu teksta.

Ubacivanje koverata

1

.

Uverite se da je izlazno ležište otvoreno.

2

.

Povucite vo

đ

icu za širinu papira sasvim ulevo.

3

.

Postavite koverte na desnu stranu ulaznog ležišta. Strana na kojoj se štampa trebalo bi da
bude okrenuta nagore.

4

.

Gurnite koverte u štampa

č

dok se ne zaustave.

5

.

Povucite vo

đ

icu za širinu papira

č

vrsto uz ivicu koverata.

Štampanje koverte

1

.

U programu, u meniju

File

(Datoteka) odaberite stavku

Print

(Odštampaj).

2

.

Uverite se da je štampa

č

izabran.

3

.

Kliknite na dugme koje otvara dijalog

Properties

(Svojstva).

U zavisnosti od softverske aplikacije, ovo dugme

ć

e se zvati

Properties

(Svojstva),

Options

(Opcije),

Printer Setup

(Podešavanje štampa

č

a),

Printer Properties

(Svojstva štampa

č

a),

Printer

(Štampa

č

) i

Preferences

(Željene opcije).

4

.

Izaberite odgovaraju

ć

e opcije.

Na kartici

Layout

(Raspored) izaberite položaj

Portrait

(Uspravno) ili

Landscape

(Položeno).

Na kartici

Paper/Quality

(Papir/kvalitet), sa padaju

ć

e liste

Media

(Medijum) izaberite

odgovaraju

ć

i tip papira i kvalitet štampanja.

Kliknite na dugme

Advanced

(Više opcija) i sa padaju

ć

e liste

Paper Size

(Veli

č

ina papira)

izaberite odgovaraju

ć

u veli

č

inu papira.

5

.

Kliknite na dugme

OK

(U redu), a zatim u dijalogu

Print

(Štampanje) kliknite na dugme

Print

(Odštampaj) ili

OK

(U redu).

SRWW

Štampanje koverata

11