HP Deskjet 1010 Printer series - Štampanje fotografija

background image

Štampanje fotografija

Ubacivanje foto-papira

1

.

Uverite se da je izlazno ležište otvoreno.

2

.

Uklonite sav papir iz ulaznog ležišta za papir, a zatim ubacite foto-papir stranom na kojoj se
štampa okrenutom nagore.

Štampanje fotografija na foto-papiru

1

.

U programu, u meniju

File

(Datoteka) odaberite stavku

Print

(Odštampaj).

2

.

Uverite se da je štampa

č

izabran.

3

.

Kliknite na dugme koje otvara dijalog

Properties

(Svojstva).

U zavisnosti od softverske aplikacije, ovo dugme

ć

e se zvati

Properties

(Svojstva),

Options

(Opcije),

Printer Setup

(Podešavanje štampa

č

a),

Printer Properties

(Svojstva štampa

č

a),

Printer

(Štampa

č

) i

Preferences

(Željene opcije).

4

.

Izaberite odgovaraju

ć

e opcije.

Na kartici

Layout

(Raspored) izaberite položaj

Portrait

(Uspravno) ili

Landscape

(Položeno).

Na kartici

Paper/Quality

(Papir/kvalitet), sa padaju

ć

e liste

Media

(Medijum) izaberite

odgovaraju

ć

i tip papira i kvalitet štampanja.

Kliknite na dugme

Advanced

(Više opcija) i sa padaju

ć

e liste

Paper Size

(Veli

č

ina papira)

izaberite odgovaraju

ć

u veli

č

inu papira.

NAPOMENA:

Za rezoluciju sa maksimalnim brojem tpi izaberite karticu

Paper/Quality

(Papir/kvalitet) i u padaju

ć

em meniju

Media

(Medijum) izaberite stavku

Photo Paper, Best

Quality

(Foto-papir, najbolji kvalitet). Zatim izaberite karticu

Advanced

(Više opcija) i u

padaju

ć

em meniju

Print in Max DPI

(Odštampaj sa maksimalnim TPI) izaberite stavku

Yes

(Da). Ako maksimalni TPI želite da odštampate u skali sivih tonova, izaberite stavku

High

Quality Grayscale

(Visokokvalitetna skala sivih tonova) sa padaju

ć

e liste

Print in Grayscale

(Odštampaj u skali sivih tonova).

5

.

Kliknite na dugme

OK

(U redu) da biste se vratili u dijalog

Properties

(Svojstva).

6

.

Kliknite na dugme

OK

(U redu), a zatim u dijalogu

Print

(Štampanje) kliknite na dugme

Print

(Odštampaj) ili

OK

(U redu).

NAPOMENA:

Kada se štampanje završi, uklonite neiskoriš

ć

eni papir iz ulaznog ležišta. Uskladištite

foto-papir da se ne bi naborao što bi pogoršalo kvalitet otiska.

10

Poglavlje

3

Štampanje

SRWW