Корисничко упутство за HP Deskjet 1010 Printer series

background image

HP Deskjet 1010 series

background image
background image

Sadržaj

1

HP Deskjet 1010 series – pomo

ć

........................................................................................ 1

2

Upoznajte HP Deskjet 1010 series ..................................................................................... 3

Delovi štampa

č

a ................................................................................................... 4

Lampica dugmeta (Uklju

č

eno) .................................................................................. 5

Automatsko isklju

č

ivanje ........................................................................................ 6

3

Štampanje ................................................................................................................... 7

Štampanje dokumenata .......................................................................................... 8
Štampanje fotografija ........................................................................................... 10
Štampanje koverata ............................................................................................. 11
Štampanje uz upotrebu maksimalnog tpi-ja ................................................................. 12
Saveti za uspešno štampanje .................................................................................. 13

4

Osnovne informacije o papiru ......................................................................................... 15

Preporu

č

eni papiri za štampanje .............................................................................. 16

Ubacivanje medijuma ........................................................................................... 18

5

Rad sa kertridžima sa mastilom ....................................................................................... 23

Provera procenjenih nivoa mastila ............................................................................ 24
Poru

č

ivanje zalihe mastila ..................................................................................... 25

Izbor odgovaraju

ć

ih kertridža sa mastilom .................................................................. 26

Zamena kertridža sa mastilom ................................................................................. 27
Koriš

ć

enje režima jednog kertridža ........................................................................... 29

Informacije o garanciji za kertridž ............................................................................ 30
Saveti za rad sa kertridžima sa mastilom .................................................................... 31

6

Mogu

ć

nost povezivanja ................................................................................................. 33

Povezivanje novog štampa

č

a ................................................................................... 34

USB veza .......................................................................................................... 35

SRWW

iii

background image

7

Rešavanje problema ..................................................................................................... 37

Poboljšavanje kvaliteta štampanja ........................................................................... 38
Uklanjanje zaglavljenih papira ................................................................................ 42
Štampanje nije mogu

ć

e ......................................................................................... 45

Č

ć

enje drža

č

a štampa

č

a ...................................................................................... 49

Identifikovanje ošte

ć

enog kertridža .......................................................................... 50

Priprema ležišta .................................................................................................. 51
Otkazivanje štampa

č

a ........................................................................................... 52

Problem sa kertridžom sa mastilom .......................................................................... 53
Kertridži starije generacije .................................................................................... 55
HP podrška ........................................................................................................ 56

Dodatak

A

Tehni

č

ke informacije ........................................................................................ 59

Obaveštenja kompanije Hewlett-Packard ................................................................... 60
Specifikacije ...................................................................................................... 61
Program brige o proizvodima za zaštitu životne sredine .................................................. 64
Obaveštenja o propisima ....................................................................................... 67

Indeks ......................................................................................................................... 73

iv

SRWW

background image

1