HP Deskjet 1010 Printer series - Қосу түймесі шамында

background image

шамында

C

урет

2

-

1

Қ

осу

т

ү

ймесіні

ң

шамы

Жары

қ

режимі

Сипаттама

Ө

шіру

Принтер

ө

шірілді

.

К

үң

гірт

Құ

рыл

ғ

ыны

ң

к

ү

ту

режимінде

т

ұ

р

ғ

анын

к

ө

рсетеді

. 5 минут жұмыс істемесе, құрылғы

күту режиміне автоматты түрде ауысады.

Жылдам

жыпылы

қ

тау

Принтер

қ

ате

к

ү

йде

, оны компьютерден экран хабарларын орындау арқылы дұрыстай

аласыз. Экран хабарларын көрмесеңіз, құжатты экран хабарлары шығатындай етіп

басып шығарыңыз.

Жыпылы

қ

тап

т

ұ

р

Принтер

ж

ұ

мыс

істеп

т

ұ

р

. Жұмысын тоқтату үшін

Қ

осу

т

ү

ймесін

басы

ң

ыз

.

Қ

осу

Принтер

қ

осылу

т

ұ

р

ж

ə

не

басып

шы

ғ

ару

ғ

а

дайын

.

ЕСКЕРІМ

:

Қ

а

ғ

аз

кептелісін

тазартса

ң

ыз

, карета тоқтап қалса немесе принтерде қағаз

таусылса, басып шығаруды қайта бастау үшін

Қ

осу

т

ү

ймесін

басы

ң

ыз

. Екі секундтың ішінде

Қ

осу

т

ү

ймесін

екі

рет

басса

ң

ыз

, принтер өшеді.

KKWW

Қ

осу

т

ү

ймесі

шамында

5

background image

Автоматты

т

ү

рде

ө

шіру

Принтер

қ

осыл

ғ

анда

Автоматты

т

ү

рде

ө

шіру

параметрі

ə

депкі

бойынша

автоматты

т

ү

рде

қ

осылады