HP Deskjet 1010 Printer series - Автоматты түрде өшіру

background image

. Автоматты түрде өшіру қосылғанда, принтер автоматты түрде қуаттың тұтынылуын

үнемдеуге көмектесу мақсатында қолданыста болмаған екі сағаттан кейін автоматты түрде

сөндіріледі.

Автоматты

т

ү

рде

ө

шіру

параметрі

принтерді

толы

ғ

ымен

ө

шіреді

, сондықтан

принтерді қайтадан қосу үшін Қосу түймесін пайдалану керек.

Сымсыз

немесе

Ethernet желілік

мүмкіндігі бар принтер үлгілері үшін Автоматты түрде өшіру параметрі принтер сымсыз немесе

Ethernet желілік қосылымын орнатқанда автоматты түрде өшіріледі. Автоматты түрде өшіру

параметрі өшірулі болғанымен, пайдаланылатын қуат көзін азайту үшін 5 минут жұмыс

істемесе, принтер Күту режиміне автоматты түрде ауысады.

Автоматты

т

ү

рде

ө

шіру

параметрін

принтер

ба

ғ

дарламалы

қ

құ

ралы

тарма

ғ

ынан

ө

згерту

1

.

Операциялы

қ

ж

ү

йеге

қ

арай

принтер

ба

ғ

дарламалы

қ

құ

ралы

параметрін

ашу

ү

шін

келесі

ə

рекеттерді

ң

бірін

орында

ң

ыз

:

Windows 8:

Пуск

(Бастау) экранында экрандағы бос аймақты тінтуірдің оң жағымен

басып, бағдарламалар панеліндегі

Все

программы

(Барлық бағдарламалар)

түймешігін басып, кейін принтер аты бар белгішені басыңыз.

Windows 7, Windows Vista

ж

ə

не

Windows XP: Компьютеріңіздегі жұмыс үстелінен

Пуск

(Бастау) түймешігін басыңыз,

Все

программы

(Барлық бағдарламалар) таңдаңыз, HP

т

ү

ймешігін

басы

ң

ыз

, HP Deskjet 1010 series

басы

ң

ыз

ж

ə

не

HP Deskjet 1010 series

басы

ң

ыз

.

2

.

принтер

ба

ғ

дарламалы

қ

құ

ралы

ба

ғ

дарламасында

Печать

(Басып шығару) параметрін

басып, принтер құралдар тақтасына кіру үшін

Обслуживание

принтеров

(Принтерге

қызмет көрсету)

параметрін

басы

ң

ыз

.

3

.

Принтерді

ң

құ

ралдар

та

қ

тасы

шы

ғ

ады

.

4

.

Ке

ң

ейтілген

параметрлер

п

ə

рменін

та

ң

дап

, кейін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Параметрді

бір

рет

ө

згерткеннен

кейін

, принтер таңдалған параметрді сақтайды.

6

Бап

2

HP Deskjet 1010 series принтері туралы білу

KKWW

background image

3