HP Deskjet 1010 Printer series - Медиа құралын жүктеу

background image

науасына

қ

ыс

қ

а

шетін

т

ө

мен

қ

аратып

ж

ə

не

басып

шы

ғ

арылатын

бетін

жо

ғ

ары

қ

аратып

салы

ң

ыз

да

, қағаз дестесін тоқтағанша төменге сырғытыңыз.

18

Бап

4

Қ

а

ғ

аз

негіздері

KKWW

background image

5

.

Қ

а

ғ

азды

ң

ұ

шына

жетіп

то

қ

та

ғ

анша

қ

а

ғ

аз

еніні

ң

ба

ғ

ыттауыштарын

о

ң

жа

ққ

а

қ

арай

сыр

ғ

ыты

ң

ыз

.

Ө

лшемі

кішкентай

қ

а

ғ

аз

салу

1

.

Кіріс

науасын

к

ө

тері

ң

із

.

2

.

Шы

ғ

ыс

науасын

т

ө

мен

т

ү

сірі

ң

із

ж

ə

не

науаны

ұ

зарт

қ

ышты

шы

ғ

ары

ң

ыз

.

3

.

Қ

а

ғ

аз

еніні

ң

ба

ғ

ыттауыштарын

сол

жа

ққ

а

қ

арай

сыр

ғ

ыты

ң

ыз

.

KKWW

Медиа

құ

ралын

ж

ү

ктеу

19

background image

4

.

Қ

а

ғ

аз

дестесін

кіріс

науасына

қ

ыс

қ

а

шетін

т

ө

мен

қ

аратып

ж

ə

не

басып

шы

ғ

арылатын

бетін

жо

ғ

ары

қ

аратып

салы

ң

ыз

да

, қағаз дестесін тоқтағанша алға сырғытыңыз.

5

.

Қ

а

ғ

азды

ң

ұ

шына

жетіп

то

қ

та

ғ

анша

қ

а

ғ

аз

еніні

ң

ба

ғ

ыттауыштарын

о

ң

жа

ққ

а

қ

арай

сыр

ғ

ыты

ң

ыз

.

Хат

қ

алталарды

салу

1

.

Кіріс

науасын

к

ө

тері

ң

із

.

2

.

Шы

ғ

ыс

науасын

т

ө

мен

т

ү

сірі

ң

із

ж

ə

не

науаны

ұ

зарт

қ

ышты

шы

ғ

ары

ң

ыз

.

3

.

Қ

а

ғ

аз

еніні

ң

ба

ғ

ыттауышын

сол

ғ

а

қ

арай

жылжытып

, кіріс науасынан барлық қағаздарды

алып тастаңыз.

20

Бап

4

Қ

а

ғ

аз

негіздері

KKWW

background image

4

.

Кіріс

науасыны

ң

о

ң

жа

қ

шетіне

бір

немесе

бірнеше

хат

қ

алталарды

салы

ң

ыз

да

,

хатқалталар дестесін тоқтағанша төменге сырғытыңыз.

Басып

шы

ғ

арылатын

бет

жо

ғ

ары

қ

аратылуы

қ

ажет

. Қақпағы сол жақта және төмен

қаратылып салынуы қажет.

5

.

Қ

а

ғ

аз

еніні

ң

ба

ғ

ыттауышын

о

ңғ

а

ж

ə

не

хат

қ

алталар

дестесіне

қ

арай

то

қ

татыл

ғ

анша

жылжыты

ң

ыз

.

KKWW

Медиа

құ

ралын

ж

ү

ктеу

21

background image

22

Бап

4

Қ

а

ғ

аз

негіздері

KKWW

background image

5

Сия