HP Deskjet 1010 Printer series - Пластмасса

background image

Пластмасса

Ө

німді

қ

олдану

мерзімі

ая

қ

тал

ғ

аннан

кейін

қ

айта

өң

деу

ма

қ

саттарында

пластмассаларды

аны

қ

тау

м

ү

мкіндігін

ұ

л

ғ

айтатын

халы

қ

аралы

қ

стандарттар

ғ

а

байланысты

25 грамнан артық

пластмасса бөліктері белгіленген.

64

Қ

осымша

а

Техникалы

қ

м

ə

ліметтер

KKWW

background image

Материалдарды

ң

қ

ауіпсіздігі

туралы

деректер

тізімі

Материалдарды

ң

қ

ауіпсіздігі

туралы

деректер

тізімін

HP веб-сайтынан алуға болады:

www.hp.com/go/msds

Қ

айта

өң

деу

ба

ғ

дарламасы

HP компаниясы көптеген елдерде/аймақтарда өнімді қайтарудың және қайта өңдеу

бағдарламаларының ұлғайтылған санын ұсынады және дүние жүзі бойынша ең үлкен

электрондық қайта өңдеу орталықтарымен серіктес болып табылады. HP компаниясы ең

танымал өнімдерінің кейбірін қайта сату арқылы ресурстарын сақтайды. НР өнімдерін қайта

өңдеуге қатысты қосымша ақпарат алу үшін келесі торапқа өтіңіз:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

HP сия жабдықтарын қайта өңдеу бағдарламасы

HP компаниясы қоршаған ортаны қорғауға жауапкершілікпен қарайды. HP сия жабдықтарын

қайта өңдеу бағдарламасы көптеген елдерде/аймақтарда қол жетімді және пайдаланылған

басып шығару картридждарын және сия картридждарын тегін қайта өңдеуге мүмкіндік береді.