HP Deskjet 1010 Printer series - Қоршаған орта сипаттары

background image

сипаттамалары

Картридж

ресурсы

Аккустика

туралы

м

ə

лімет

Ж

ү

йе

қ

ажеттіліктері

Ба

ғ

дарлама

ж

ə

не

ж

ү

йе

талаптары

Readme файлында орналасқан.

Болаша

қ

амалды

қ

ж

ү

йе

шы

ғ

арылымдары

мен

қ

олдау

туралы

а

қ

парат

алу

ү

шін

www.hp.com/

support

мекенжайында

ғ

ы

HP желілік қолдау веб-сайтына кіріңіз.

Қ

орша

ғ

ан

орта

сипаттары

Ұ

сынылатын

ж

ұ

мыс

істеу

температура

ау

қ

ымы

: 15 ºC-32 ºC (59 ºF-90 ºF)

Р

ұқ

сат

етілген

ж

ұ

мыс

істеу

температура

ау

қ

ымы

: 5 ºC дан 40 ºC дейін (41 ºF тен 104 ºF

дейін)

Ыл

ғ

алдылы

қ

: 15%-80% қатысты ылғалдылық, конденсация жоқ; 28 ºC ең көп шық нүктесі

Ж

ұ

мыс

істемейтін

(сақтау) температура ауқымы: –40 ºC - +60 ºC (–40 ºF - +140 ºF)

Жо

ғ

ары

жиілікті

электромагниттік

ө

рісті

ң

болуынан

HP Deskjet 1010 series принтерінен

шығарылатын өнім бұрмалануы мүмкін.

HP компаниясы жоғары жиілікті электромагниттік өріс шығаратын дыбысты азайту үшін 3 м

(10 футтан) аз немесе бірдей USB кабелін пайдалануды ұсынады.

Кіріс