HP Deskjet 1010 Printer series - Аккустика туралы мәлімет

background image

Аккустика

туралы

м

ə

лімет

Интернетке

кіру

м

ү

мкіндігі

ң

із

болса

, акустика туралы мәліметті HP веб-сайтынан алуға

болады. Өту:

www.hp.com/support

.

KKWW

Техникалы

қ

сипаттамасы

63

background image

Қ

орша

ғ

ан

ортаны

қ

ор

ғ

айтын

ө

нім

ба

ғ

дарламасы

Hewlett-Packard компаниясы сапалы өнімдерді экологиялық таза мәнерде беруге

жауапкершілікпен қарайды. Қайта қолдануға арналған дизайн осы өнімде қамтылған. Дұрыс

қызметті және сенімділікті қамтамасыз ету кезінде материалдардың саны аз қолданылады.

Оңай айыру үшін ұқсас емес материалдарды қолдану жоспарланған. Ілмектер мен басқа

қосқыштарды жалпы құралдарды қолданып орналастыру, қолдану және жою оңай болады.

Тиімді бөлшектеу және жөндеу үшін жылдам кіруге арналған жоғары маңыздылықтағы бөліктер

жобаланған.

Қ

осымша

а

қ

паратты

алу

ү

шін

келесі

мекенжайда

ғ

ы

HP қоршаған орта алдындағы міндеттеме

веб-сайтынан қараңыз:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Eco-кеңестері

Қ

олданылатын

қ

а

ғ

аз

Пластмасса

Материалдарды

ң

қ

ауіпсіздігі

туралы

деректер

тізімі

Қ

айта

өң

деу

ба

ғ

дарламасы