HP Deskjet 1010 Printer series - Notice to users in Japan about the power cord

background image

Notice to users in Japan about the power cord

68

Қ

осымша

а

Техникалы

қ

м

ə

ліметтер

KKWW

background image

Еуропа

ода

ғ

ына

арнал

ғ

ан

за

ң

ды

хабарлама

CE белгілерімен таңбаланған өнімдер төмендегі EU нұсқауларына сәйкес келеді:

Т

ө

мен

кернеуге

арнал

ғ

ан

2006/95/EC нұсқауы

Электромагниттік

с

ə

йкестік

туралы

2004/108/EC EMC нұсқауы

Экодизайн

туралы

2009/125/EC нұсқауы, қолданыста болғанда

CE өнімінің сәйкестігі тек қана дұрыс CE белгісімен таңбаланған HP компаниясы шығарған

адаптермен зарядтағанда ғана қамтамасыз етіледі.

Ө

нім

телекоммуникациялы

қ

функцияны

қ

амтитын

болса