HP Deskjet 1010 Printer series - Еуропа одағына арналған заңды хабарлама

background image

, ол да төмендегі EU нұсқауларының

негізгі талаптарына сәйкес келеді:

Радиотелебайланыс

жабды

ғ

ына

арнал

ғ

ан

1999/5/EC нұсқауы

К

ө

рсетілген

н

ұ

с

қ

аулар

ғ

а

с

ə

йкестік

ө

нім

немесе

ө

нім

жан

ұ

ясына

арнал

ғ

ан

НР

компаниясы

ұ

сын

ғ

ан

, ЕО сәйкестік декларациясында тізімделген келісілген Еуропа стандарттарына (Еуропа

нормаларына) да сәйкестікті білдіреді және бұл нұсқауларды (ағылшын тілінде ғана) өнім

құжаттамасында немесе мына веб-сайтта көруге болады:

www.hp.com/go/certificates

(іздеу

аймағына өнім нөмірін теріңіз).

С

ə

йкестік

ө

німде

орналас

қ

ан

бір

немесе

бірнеше

т

ө

менде

к

ө

рсетілген

белгілермен

та

ң

балан

ғ

ан

:

Телекоммуникациялы

қ

емес

ө

німдер

ү

шін

ж

ə

не

10 мВт-тан төмен

қуаттылық сыныбына кіретін Bluetooth® сияқты ЕО сәйкестендірілген

телекоммуникациялық өнімдері үшін.

С

ə

йкестендірілмеген

ЕО

телекоммуникациялы

қ

ө

німдері

ү

шін

(қажетінше,

тіркелген 4 сандық корпус нөмірі СЕ мен !).

Ө

німде

берілген

занды

қ

нормалар

ғ

а

с

ə

йкестік

жапсырмасын

қ

ара

ң

ыз

.

Ө

німні

ң

телекоммуникациялы

қ

функциясы

т

ө

мендегі

ЕО

пен

Еуропалы

қ

еркін

сауда

қ

ауымдасты

ғ

ы

елдерінде

пайдаланылады

: Австрия, Бельгия, Болгария, Кипр, Чех

Республикасы, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия,

Исландия, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланд, Норвегия,

Польша, Португалия, Румыния, Словения, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария және

Ұлыбритания.

Телефон

қ

ос

қ

ышы

(барлық өнімдер үшін қолданыста болмайды) аналогтық телефон желілеріне

қосылуға арналған.

KKWW

За

ң

ды

хабарламалар

69

background image

Сымсыз

жергілікті

желі

құ

рыл

ғ

ылары

бар

ө

німдер

Кейбір

елдерде

б

ө

лме

ішінде

ғ

ана

пайдалану

немесе

қ

ол

жетімді

каналдарды

шектеулер

сия

қ

ты

сымсыз

жергілікті

желілерді

іске

қ

осу

туралы

арнайы

міндеттер

немесе

арнайы

талаптар

болуы

м

ү

мкін

. Сымсыз желінің ел параметрлерінің дұрыстығын тексеріңіз.

Франция

Ө

німні

ң

2,4-ГГц жиілігімен жұмыс істейтін сымсыз жергілікті құрылғыларына арнайы

шектеулер қолданылады: Өнімді іште 2400-МГц пен 2483,5-МГц аралығындағы барлық

жиілік ауқымында (1-13 арналар) пайдалануға болады. Сыртта тек 2400-МГц пен 2454-МГц

аралығындағы жиілік ауқымын (1-7 арналар) пайдалануға болады. Соңғы талаптарды

www.arcep.fr

веб

-торабынан қараңыз.

За

ң

ды

қ

м

ə

селелер

туралы

с

ұ

ра

қ

тары

ң

ыз

болса

, мына мекенжайға хабарласыңыз:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen,

GERMANY

70

Қ

осымша

а

Техникалы

қ

м

ə

ліметтер

KKWW