HP Deskjet 1010 Printer series - Картриджінің кепілдігі туралы мәлімет

background image

картридждерімен

ж

ұ

мыс

істеу

KKWW

background image

Картридждармен

ж

ұ

мыс

істеу

туралы

ке

ң

естер

Сия

картридждермен

ж

ұ

мыс

істегенде

мына

ке

ң

естерді

пайдаланы

ң

ыз

:

Сия

картридждерін

кеуіп

кетуден

қ

ор

ғ

ау

ү

шін

ə

рдайым

Қ

осу

т

ү

ймесі

ар

қ

ылы

принтерді

ө

шірі

ң

із

де

,

Қ

осу

т

ү

ймесіні

ң

шамы

ө

шкенше

к

ү

ті

ң

із

.

Орнату

ғ

а

дайын

болмайынша

қ

а

қ

па

қ

сыз

картридждерді

ашпа

ң

ыз

. Картридждерде

қақпақтарды қалдыру сияның булануын азайтады.

Сия

картридждерін

с

ə

йкес

ұ

яларына

салы

ң

ыз

. Әр картридждің түсін және белгішесін әр

ұяның түсі мен белгішесіне сәйкестендіріңіз. Барлық картридждердің орнына шырт етіп

түсуін тексеріңіз.

Жа

ң

а

картридждерді

сал

ғ

аннан

кейін

принтерді

е

ң

жа

қ

сы

басып

шы

ғ

ару

сапасына

турала

ң

ыз

. Қосымша ақпаратты

Басып

шы

ғ

ару

сапасын

жа

қ

сарту

38

-

бетте

б

ө

лімінен

қ

ара

ң

ыз

.

Принтер

ба

ғ

дарламалы

қ

құ

ралында

ғ

ы

Аны

қ

тал

ғ

ан

сия

де

ң

гейлері

сия

картридждеріні

ң

екеуінде

де

сияны

ң

аз

екенін

к

ө

рсетеді

, ықтимал басып шығару кідірістерін болдырмау

үшін картридждерді ауыстырған жөн. Басып шығару сапасы жарамсыз болмайынша сия

картридждерін ауыстырудың қажеті жоқ. Қосымша ақпаратты

Сия

картридждерін

ауыстыру

27

-

бетте

б

ө

лімінен

қ

ара

ң

ыз

.

Сия

картриджін

ешбір

себепсіз

принтерден

алып

таста

ғ

ан

болса

ң

ыз

, оны қайтадан

мүмкіндігінше қайта ауыстырып қойыңыз. Принтердің сыртқы жағы қорғалмаса, сия