HP Deskjet 1010 Printer series - Сия картридждерімен жұмыс істеу

background image

картридждерімен

ж

ұ

мыс

істеу

Осы

б

ө

лімде

т

ө

мендегідей

та

қ

ырыптар

бар

:

Аны

қ

тал

ғ

ан

сия

де

ң

гейлерін

тексеру

Сия

жабды

қ

тарына

тапсырыс

беру

Д

ұ

рыс

картридждерді

та

ң

дау

Сия

картридждерін

ауыстыру

Жал

ғ

ыз

картридж

режимін

пайдалану

Картриджіні

ң

кепілдігі

туралы

м

ə

лімет

Картридждармен

ж

ұ

мыс

істеу

туралы

ке

ң

естер

KKWW

23

background image

Аны

қ

тал

ғ

ан

сия

де

ң

гейлерін

тексеру

Картриджді

қ

ашан

ауыстыру

керектігін

аны

қ

тау

ү

шін

сия

жабды

ғ

ыны

ң

де

ң

гейін

о

ң

ай

тексеруге

болады

. Сия жабдығының деңгейі картридждерде қалған сия көлемін анықтап көрсетеді.

Сия

де

ң

гейін

тексеру

1

.

Операциялы

қ

ж

ү

йеге

қ

арай

принтер

ба

ғ

дарламалы

қ

құ

ралы

параметрін

ашу

ү

шін

келесі

ə

рекеттерді

ң

бірін

орында

ң

ыз

:

Windows 8:

Пуск

(Бастау) экранында экрандағы бос аймақты тінтуірдің оң жағымен

басып, бағдарламалар панеліндегі

Все

программы

(Барлық бағдарламалар)

түймешігін басып, кейін принтер аты бар белгішені басыңыз.

Windows 7, Windows Vista

ж

ə

не

Windows XP: Компьютеріңіздегі жұмыс үстелінен

Пуск

(Бастау) түймешігін басыңыз,

Все

программы

(Барлық бағдарламалар) таңдаңыз, HP

т

ү

ймешігін

басы

ң

ыз

, HP Deskjet 1010 series

басы

ң

ыз

ж

ə

не

HP Deskjet 1010 series

басы

ң

ыз

.

2

.

принтер

ба

ғ

дарламалы

қ

құ

ралы

ба

ғ

дарламасында

Аны

қ

тал

ғ

ан

сия

де

ң

гейі

т

ү

ймесін

басы

ң

ыз

.

ЕСКЕРІМ

:

Қ

айта

толтырыл

ғ

ан

немесе

қ

айта

шы

ғ

арыл

ғ

ан

сия

картриджін

немесе

бас

қ

а

принтерде

қ

олданыл

ғ

ан

картриджді

орнат

қ

ан

болса

ң

ыз

, сия көрсеткіші дұрыс емес немесе қол

жетімсіз болуы мүмкін.

ЕСКЕРІМ

:

Сия

де

ң

гейі

ескертулері

мен

к

ө

рсеткіштері

тек

қ

ана

жоспарлау

ма

қ

сатында

ғ

ана

аны

қ

тауларды

береді

. Сияның аз қалғандығы туралы ескерту хабарламасын алған кезде,

ықтимал басып шығару кешігулерін болдырмау үшін ауыстыратын картридждің болуын

қарастырыңыз. Басып шығару сапасы ұнамсыз болмаса, сия картридждерін ауыстырудың

қажеті жоқ.

ЕСКЕРІМ

:

Сия