HP Deskjet 1010 Printer series - Қағаз кептелістерін жою

background image

кептелістерін

жою

Қ

а

ғ

аз

кептелісін

жою

ү

шін

келесі

қ

адамдарды

орында

ң

ыз

.

Қ

а

ғ

аз

науасында

ғ

ы

қ

а

ғ

аз

кептелісін

тазалау

1

.

Кептелген

қ

а

ғ

азды

кіріс

науасынан

а

қ

ырын

шы

ғ

ары

ң

ыз

.

2

.

А

ғ

ымда

ғ

ы

тапсырманы

жал

ғ

астыру

ү

шін

Қ

осу

т

ү

ймесін

басы

ң

ыз

.

Шы

ғ

ыс

науасында

ғ

ы

қ

а

ғ

аз

кептелісін

тазалау

1

.

кептелген

қ

а

ғ

азды

шы

ғ

ыс

науасынан

м

ұқ

ият

шы

ғ

ары

ң

ыз

.

2

.

А

ғ

ымда

ғ

ы

тапсырманы

жал

ғ

астыру

ү

шін

Қ

осу

т

ү

ймесін

басы

ң

ыз

.

Картриджді

ң

кіру

айма

ғ

ынан

қ

а

ғ

аз

кептелісін

тазалау

1

.

Қ

а

ғ

аз

кептелісіне

кіру

ү

шін

картриджге

кіру

есігін

ашып

, баспа каретасын сырғыту қажет

болуы мүмкін.

2

.

А

ғ

ымда

ғ

ы

тапсырманы

жал

ғ

астыру

ү

шін

Қ

осу

т

ү

ймесін

басы

ң

ыз

.

42

Бап

7

М

ə

селені

шешу

KKWW

background image

Принтердегі

қ

а

ғ

аз

кептелісін

тазалау

1

.

Принтерді

ң

т

ө

менгі

жа

ғ

ында

орналас

қ

ан

тазарту

есігін

ашы

ң

ыз

. Тазарту есігінің екі бірдей

жағындағы ілмектерді басыңыз.

2

.

Кептелген

қ

а

ғ

азды

алып

таста

ң

ыз

.

3

.

Тазалау

ғ

а

арнал

ғ

ан

есікті

жабы

ң

ыз

. Екі ілмек орнына сырт етілгенше есікті принтерге

қарай итеріңіз.

4

.

А

ғ

ымда

ғ

ы

тапсырманы

жал

ғ

астыру

ү

шін

Қ

осу

т

ү

ймесін

басы

ң

ыз

.

Жо

ғ

арыда

айтыл

ғ

ан

шешім

а

қ

ауды

жоймаса

,

онлайн арқылы қосымша ақауларды жою туралы

ақпарат алу үшін осы жерді басыңыз

.

Қ

а

ғ

аз

кептелісіні

ң

алдын

алу

Кіріс

науасын

шамадан

тыс

толтырма

ң

ыз

.

Басып

шы

ғ

арыл

ғ

ан

қ

а

ғ

аздарды

жайлап

шы

ғ

ыс

науасынан

алып

таста

ң

ыз

.

Кіріс

науасына

салын

ғ

ан

қ

а

ғ

аздарды

ң

тегіс

орналасуын

ж

ə

не

ұ

штары

б

ү

гілмеуін

не

жыртылмауын

қ

амтамасыз

еті

ң

із

.

Кіріс

науасында

ə

рт

ү

рлі

қ

а

ғ

аз

т

ү

рлерін

ж

ə

не

қ

а

ғ

аз

ө

лшемдерін

біріктірме

ң

із

; кіріс

науасындағы қағаздың барлығы бірдей өлшемде және түрде болуы қажет.

Барлы

қ

қ

а

ғ

аздар

ғ

а

ны

қ

с

ə

йкестендіру

ү

шін

кіріс

науасында

ғ

ы

қ

а

ғ

аз

еніні

ң

ба

ғ

ыттауыштарын

с

ə

йкестендірі

ң

із

. Кіріс науасындағы қағазды қағаз енінің

бағыттауыштары майыстырмайтынын тексеріңіз.

KKWW

Қ

а

ғ

аз

кептелістерін

жою

43

background image

Қ

а

ғ

азды

кіріс

науасыны

ң

алдына

қ

арай

тым

қ

атты

итерме

ң

із

.

Принтер

басып

шы

ғ

арып

жат

қ

анда

қ

а

ғ

азды

салма

ң

ыз

. Принтерде қағаз бітейін деп тұрса,

алдымен принтердің қағаздың қалғанын қолдануына рұқсат беріп, одан кейін қағазды

қосыңыз.

Жо

ғ

арыда

айтыл

ғ

ан

шешім

а

қ

ауды

жоймаса

,

онлайн арқылы қосымша ақауларды жою туралы

ақпарат алу үшін осы жерді басыңыз

.

44

Бап

7

М

ə

селені

шешу

KKWW

background image

Басып

шы

ғ

ару

м

ү

мкін

емес

Басып

шы

ғ

ару

кезінде

қ

иынды

қ

тар

туындаса

, ақауды автоматты түрде жоятын HP Print және

Scan Doctor бағдарламасын жүктеуге болады. Утилитаны алу үшін сәйкес сілтемені басыңыз:

HP Print and Scan Doctor құралын жүктеу бетіне өткізіңіз.

ЕСКЕРІМ

:

HP Print and Scan Doctor құралы барлық тілдерде қол жетімді болмауы мүмкін.

Басып

шы

ғ

ару

кезіндегі

а

қ

ауларды

жою

Принтер

қ

осулы

ж

ə

не

қ

а

ғ

аз

науасында

қ

а

ғ

аз

бар

екенін

тексері

ң

із

. Егер әлі басып шығару

мүмкін болмаса, төмендегі әрекеттерді мына кезекте орындаңыз:

1

.

принтер

ба

ғ

дарламалы

қ

құ

ралы

ішінен

қ

ате

хабарын

тексеріп

ж

ə

не

оларды

экранда

ғ

ы

н

ұ

с

қ

аулы

қ

тарына

қ

арап

шешу

.

2

.

USB кабелін ажыратыңыз және қайта қосыңыз.

3

.

Принтер

то

қ

татылма

ғ

анын

немесе

желіге

қ

осылма

ғ

анын

раста

ң

ыз

.

Принтер

то

қ

татылма

ғ

анын

немесе

желіге

қ

осылма

ғ

анын

растау

а

.

Операциялы

қ

ж

ү

йеге

қ

арай

келесі

ə

рекеттерді

ң

бірін

орында

ң

ыз

:

Windows 8: Charms bar тақтасын ашу үшін экранның жоғарғы оң жағын көрсетіңіз

және түртіңіз,

Параметры

(Параметрлер) белгішесін басыңыз,

Панель

управления

(Басқару панелі), түймешігін басыңыз немесе түртіңіз және содан

кейін

Құ

рыл

ғ

ылар

мен

принтерлерді

к

ө

рсету

параметрін

басы

ң

ыз

немесе

т

ү

рті

ң

із

.

Windows 7: Windows жүйесінің

Пуск