HP Deskjet 1010 Printer series - Басып шығару сапасын жақсарту

background image

(Барлық бағдарламалар)

таңдаңыз, HP

т

ү

ймешігін

басы

ң

ыз

, HP Deskjet 1010 series

басы

ң

ыз

ж

ə

не

HP

Deskjet 1010 series

басы

ң

ыз

.

б

.

принтер

ба

ғ

дарламалы

қ

құ

ралы

ба

ғ

дарламасында

Басып

шы

ғ

ару

параметрін

басып

,

принтер құралдар тақтасы параметріне кіру үшін

Принтерге

қ

ызмет

к

ө

рсету

параметрін

басы

ң

ыз

.

Принтерді

ң

құ

ралдар

та

қ

тасы

шы

ғ

ады

.

в

.

Құ

рыл

ғ

ы

қ

ызметтері

қ

ойындысында

Сия

картридждерін

туралау

параметрін

басы

ң

ыз

.

Құ

рыл

ғ

ы

туралау

пара

ғ

ын

басып

шы

ғ

арады

.

5

.

Картридждер

сиясы

аз

болса

, диагностикалық бетті басып шығарыңыз.

38

Бап

7

М

ə

селені

шешу

KKWW

background image

Диагностикалы

қ

бетті

басып

шы

ғ

ару

а

.

Кіріс

науасына

хат

немесе

қ

олданылма

ғ

ан

қ

арапайым

A4 ақ қағазды салыңыз.

ə

.

Операциялы

қ

ж

ү

йеге

қ

арай

принтер

ба

ғ

дарламалы

қ

құ

ралы

параметрін

ашу

ү

шін

келесі

ə

рекеттерді

ң

бірін

орында

ң

ыз

:

Windows 8:

Пуск

(Бастау) экранында экрандағы бос аймақты тінтуірдің оң

жағымен басып, бағдарламалар панеліндегі

Все

программы

(Барлық

бағдарламалар) түймешігін басып, кейін принтер аты бар белгішені басыңыз.

Windows 7, Windows Vista

ж

ə

не

Windows XP: Компьютеріңіздегі жұмыс үстелінен

Пуск

(Бастау) түймешігін басыңыз,

Все

программы

(Барлық бағдарламалар)

таңдаңыз, HP

т

ү

ймешігін

басы

ң

ыз

, HP Deskjet 1010 series

басы

ң

ыз

ж

ə

не

HP

Deskjet 1010 series

басы

ң

ыз

.

б

.

принтер

ба

ғ

дарламалы

қ

құ

ралы

ба

ғ

дарламасында

Басып

шы

ғ

ару

параметрін

басып

,

принтер құралдар тақтасы параметріне кіру үшін

Принтерге

қ

ызмет

к

ө

рсету

параметрін

басы

ң

ыз

.

в

.

Диагностикалы

қ

бетті

басып

шы

ғ

ару

ү

шін

Құ

рыл

ғ

ы

туралы

есептер

қ

ойындысында

ғ

ы

Диагностика

туралы

а

қ

паратты

басып

шы

ғ

ару

параметрін

басып

шы

ғ

ары

ң

ыз

.

KKWW

Басып

шы

ғ

ару

сапасын

жа

қ

сарту

39

background image

г

.

Диагностикалы

қ

беттегі

к

ө

к

, қызыл күрең, сары және қара қораптарды қарап

шығыңыз.

6

.

Диагностикалы

қ

бет

жола

қ

тарды

немесе

т

ү

рлі

-түсті немесе қара қораптардың бос бөлігін

көрсетсе, сия картридждерін автоматты түрде тазалаңыз.

Сия

картридждерін

автоматты

тазалау

а

.

Кіріс

науасына

хат

немесе

қ

олданылма

ғ

ан

қ

арапайым

A4 ақ қағазды салыңыз.

ə

.

Операциялы

қ

ж

ү

йеге

қ

арай

принтер

ба

ғ

дарламалы

қ

құ

ралы

параметрін

ашу

ү

шін

келесі

ə

рекеттерді

ң

бірін

орында

ң

ыз

:

Windows 8:

Пуск

(Бастау) экранында экрандағы бос аймақты тінтуірдің оң

жағымен басып, бағдарламалар панеліндегі

Все

программы

(Барлық

бағдарламалар) түймешігін басып, кейін принтер аты бар белгішені басыңыз.

Windows 7, Windows Vista

ж

ə

не

Windows XP: Компьютеріңіздегі жұмыс үстелінен

Пуск

(Бастау) түймешігін басыңыз,

Все

программы

(Барлық бағдарламалар)

40

Бап

7

М

ə

селені

шешу

KKWW

background image

таңдаңыз, HP

т

ү

ймешігін

басы

ң

ыз

, HP Deskjet 1010 series

басы

ң

ыз

ж

ə

не

HP

Deskjet 1010 series

басы

ң

ыз

.

б

.

принтер

ба

ғ

дарламалы

қ

құ

ралы

ба

ғ

дарламасында

Басып

шы

ғ

ару

параметрін

басып

,

принтер құралдар тақтасы параметріне кіру үшін

Принтерге

қ

ызмет

к

ө

рсету

параметрін

басы

ң

ыз

.

в

.

Құ

рыл

ғ

ы

қ

ызметтері

қ

ойындысында

Сия

картридждерін

тазалау

параметрін

басы

ң

ыз

. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Жо

ғ

арыда

айтыл

ғ

ан

шешім

а

қ

ауды

жоймаса

,

онлайн арқылы қосымша ақауларды жою туралы

ақпарат алу үшін осы жерді басыңыз

.

KKWW

Басып

шы

ғ

ару

сапасын

жа

қ

сарту

41

background image

Қ

а

ғ

аз