HP Deskjet 1010 Printer series - Басып шығару мүмкін емес

background image

(Бастау) мәзірінен

Устройства

и

принтеры

(Құрылғылар және принтерлер) пәрменін басыңыз

Windows Vista: Windows жүйесінің

Пуск

(Бастау) мәзіріндегі

Панель

управления

(Басқару тақтасы) параметрін басып,

Принтеры

(Принтерлер) түймешігін

басыңыз.

Windows XP: Windows жүйесіндегі

Пуск

(Бастау),

Панель

управления

(Басқару

тақтасы),

Принтеры

и

факсы

(Принтерлер және факстар) тармақтарын

таңдаңыз.

ə

.

Принтер

белгішесін

екі

рет

басы

ң

ыз

немесе

принтер

белгішесін

тінтуірді

ң

о

ң

жа

ғ

ымен

басы

ң

ыз

ж

ə

не

басып

шы

ғ

ару

кезегін

ашу

ү

шін

Басылып

шы

ғ

арыл

ғ

андарды

к

ө

ру

параметрін

та

ң

да

ң

ыз

.

б

.

Принтер

м

ə

зірінде

Басып

шы

ғ

аруды

то

қ

тату

немесе

Принтерді

желіге

қ

оспай

пайдалану

параметрлеріні

ң

жанына

белгі

қ

ойыл

ғ

анына

к

ө

з

жеткізі

ң

із

.

в

.

Егер

кез

келген

ө

згертулер

енгізілген

болса

, қайта басып шығаруға әрекет жасаңыз.

4

.

Құ

рыл

ғ

ы

ə

депкі

принтер

ретінде

орнатыл

ғ

анын

тексері

ң

із

.

KKWW

Басып

шы

ғ

ару

м

ү

мкін

емес

45

background image

Құ

рыл

ғ

ы

ə

депкі

принтер

деп

орнатыл

ғ

анын

тексеру

а

.

Операциялы

қ

ж

ү

йеге

қ

арай

келесі

ə

рекеттерді

ң

бірін

орында

ң

ыз

:

Windows 8: Charms bar тақтасын ашу үшін экранның жоғарғы оң жағын көрсетіңіз

және түртіңіз,

Параметры

(Параметрлер) белгішесін басыңыз,

Панель

управления

(Басқару панелі), түймешігін басыңыз немесе түртіңіз және содан

кейін

Құ

рыл

ғ

ылар

мен

принтерлерді

к

ө

рсету

параметрін

басы

ң

ыз

немесе

т

ү

рті

ң

із

.

Windows 7: Windows жүйесінің

Пуск

(Бастау) мәзірінен

Устройства

и

принтеры

(Құрылғылар және принтерлер) пәрменін басыңыз

Windows Vista: Windows жүйесінің

Пуск

(Бастау) мәзіріндегі

Панель

управления

(Басқару тақтасы) параметрін басып,

Принтеры

(Принтерлер) түймешігін

басыңыз.

Windows XP: Windows жүйесіндегі

Пуск

(Бастау),

Панель

управления

(Басқару

тақтасы),

Принтеры

и

факсы

(Принтерлер және факстар) тармақтарын

таңдаңыз.

ə

.

Ə

депкі

принтер

ретінде

д

ұ

рыс

құ

рыл

ғ

ы

орнатыл

ғ

анына

к

ө

з

жеткізі

ң

із

.

Ə

депкі

принтерді

ң

жанында

қ

ара

немесе

жасыл

д

өң

гелекке

белгі

қ

ойыл

ғ

ан

.

б

.

Бас

қ

а

құ

рыл

ғ

ы

ə

депкі

принтер

ретінде

орнатылса

, дұрыс құрылғыны тінтуірдің оң жақ

түймесімен басыңыз және

Ə

депкі

принтер

ретінде

орнату

параметрін

та

ң

да

ң

ыз

.

в

.

Принтерді

қ

айтадан

қ

олданып

к

ө

рі

ң

із

.

5

.

Принтердегі

спулер

ба

ғ

дарламасын

қ

айта

іске

қ

осы

ң

ыз

.

Принтердегі

спулер

ба

ғ

дарламасын

қ

айта

іске

қ

осу

а

.

Операциялы

қ

ж

ү

йеге

қ

арай

келесі

ə

рекеттерді

ң

бірін

орында

ң

ыз

:

Windows 8

i

.

Charms bar тақтасын ашу үшін экранның жоғары оң жағын көрсетіңіз немесе

түртіңіз және содан кейін

Параметры

(Параметрлер) белгішесін басыңыз.

ii

.

Панель

управления

(Басқару панелі) түймешігін басыңыз немесе түртіңіз және

Система

и

безопасность

(Жүйе және қауіпсіздік) түймешігін басыңыз немесе

түртіңіз.

iii

.

Инструменты

администрирования

(Әкімшілік құралдар), түймешігін басыңыз

немесе түртіңіз және содан кейін

Службы

(Қызметтер) белгішесін екі рет

басыңыз немесе түртіңіз.

iv

.

Принтердегі

спулер

ба

ғ

дарламасы

т

ү

ймешігіні

ң

ү

стінен

тінтуірді

ң

о

ң

жа

ғ

ымен

басып

ұ

стап

т

ұ

ры

ң

ыз

ж

ə

не

Сипаттар

т

ү

ймешігін

басы

ң

ыз

.

v

.

Жалпы

қ

ойындысында

ғ

ы

Іске

қ

осу

т

ү

рі

параметріні

ң

жанында

Автоматты

параметрі

та

ң

дал

ғ

анына

к

ө

з

жеткізі

ң

із

.

vi

.

Қ

ызмет

іске

қ

осылма

ғ

ан

болса

,

Қ

ызмет

к

ү

йі

астында

ғ

ы

Бастау

т

ү

ймешігін

басы

ң

ыз

немесе

т

ү

рті

ң

із

, кейін OK

т

ү

ймешігін

басы

ң

ыз

немесе

т

ү

рті

ң

із

.

46

Бап

7

М

ə

селені

шешу

KKWW

background image

Windows 7

i

.

Windows жүйесіндегі

Бастау

м

ə

зіріндегі

Бас

қ

ару

та

қ

тасы

,

Ж

ү

йе

ж

ə

не

қ

ауіпсіздік

т

ү

ймешігін

басып

,

Ə

кімшілік

құ

ралдар

т

ү

ймесін

басы

ң

ыз

.

ii

.

Қ

ызметтер

т

ү

ймешігін

екі

рет

басы

ң

ыз

.

iii

.

Принтердегі

спулер

ба

ғ

дарламасы

т

ү

ймесіні

ң

ү

стінен

тінтуірді

ң

о

ң

жа

ғ

ымен

басып

,

Сипаттар

т

ү

ймесін

басы

ң

ыз

.

iv

.

Жалпы

қ

ойындысында

ғ

ы

Іске

қ

осу

т

ү

рі

параметріні

ң

жанында

Автоматты

параметрі

та

ң

дал

ғ

анына

к

ө

з

жеткізі

ң

із

.

v

.

Қ

ызмет

іске

қ

осылма

ғ

ан

болса

,

Қ

ызмет

к

ү

йі

астында

ғ

ы

Бастау

т

ү

ймешігін

басы

ң

ыз

, кейін OK

т

ү

ймешігін

басы

ң

ыз

.

Windows Vista

i

.

Windows жүйесіндегі

Бастау

м

ə

зіріндегі

Бас

қ

ару

та

қ

тасы

,

Ж

ү

йе

ж

ə

не

қ

ызмет

к

ө

рсету

,

Ə

кімшілік

құ

ралдар

т

ү

ймесін

басы

ң

ыз

.

ii

.

Қ

ызметтер

т

ү

ймесін

екі

рет

басы

ң

ыз

.

iii

.

Принтердегі

спулер

қ

ызметін

тінтуірді

ң

о

ң

жа

қ

т

ү

ймешігімен

басып

,

Сипаттар

т

ү

ймешігін

басы

ң

ыз

.

iv

.

Жалпы

қ

ойындысында

ғ

ы

Іске

қ

осу

т

ү

рі

параметріні

ң

жанында

Автоматты

параметрі

та

ң

дал

ғ

анына

к

ө

з

жеткізі

ң

із

.

v

.

Қ

ызмет

іске

қ

осылма

ғ

ан

болса

,

Қ

ызмет

к

ү

йі

астында

ғ

ы

Бастау

т

ү

ймесін

басы

ң

ыз

, кейін OK

т

ү

ймесін

басы

ң

ыз

.

Windows XP

i

.

Windows жүйсіндегі

Бастау

м

ə

зіріндегі

Мені

ң

компьютерім

қ

алтасын

тінтуірді

ң

о

ң

жа

қ

т

ү

ймесімен

басы

ң

ыз

.

ii

.

Бас

қ

ару

т

ү

ймесін

басып

,

Қ

ызметтер

ж

ə

не

ба

ғ

дарламалар

т

ү

ймесін

басы

ң

ыз

.

iii

.

Қ

ызметтер

т

ү

ймесін

екі

рет

басып

,

Принтердегі

спулер

ба

ғ

дарламасын

та

ң

да

ң

ыз

.

iv

.

Принтердегі

спулер

ба

ғ

дарламасын

тінтуірді

ң

о

ң

жа

қ

т

ү

ймесімен

басып

,

қызметті қайта іске қосу үшін

Қ

айта

іске

қ

осу

т

ү

ймесін

басы

ң

ыз

.

ə

.

Ə

депкі

принтер

ретінде

д

ұ

рыс

құ

рыл

ғ

ы

орнатыл

ғ

анына

к

ө

з

жеткізі

ң

із

.

Ə

депкі

принтерді

ң

жанында

қ

ара

немесе

жасыл

д

өң

гелекке

белгі

қ

ойыл

ғ

ан

.

б

.

Бас

қ

а

құ

рыл

ғ

ы

ə

депкі

принтер

ретінде

орнатылса

, дұрыс құрылғыны тінтуірдің оң жақ

түймесімен басыңыз және

Ə

депкі

принтер

ретінде

орнату

параметрін

та

ң

да

ң

ыз

.

в

.

Принтерді

қ

айтадан

қ

олданып

к

ө

рі

ң

із

.

6

.

Компьютерді

қ

айта

іске

қ

осы

ң

ыз

.

7

.

Басып

шы

ғ

ару

кезегін

тазала

ң

ыз

.

KKWW

Басып

шы

ғ

ару

м

ү

мкін

емес

47

background image

Басып

шы

ғ

ару

кезегін

тазалау

а

.

Операциялы

қ

ж

ү

йеге

қ

арай

келесі

ə

рекеттерді

ң

бірін

орында

ң

ыз

:

Windows 8: Charms bar тақтасын ашу үшін экранның жоғарғы оң жағын көрсетіңіз

және түртіңіз,

Параметры

(Параметрлер) белгішесін басыңыз,

Панель

управления

(Басқару панелі), түймешігін басыңыз немесе түртіңіз және содан

кейін

Құ

рыл

ғ

ылар

мен

принтерлерді

к

ө

рсету

параметрін

басы

ң

ыз

немесе

т

ү

рті

ң

із

.

Windows 7: Windows жүйесінің

Пуск

(Бастау) мәзірінен

Устройства

и

принтеры

(Құрылғылар және принтерлер) пәрменін басыңыз

Windows Vista: Windows жүйесінің

Пуск

(Бастау) мәзіріндегі

Панель

управления

(Басқару тақтасы) параметрін басып,

Принтеры

(Принтерлер) түймешігін

басыңыз.

Windows XP: Windows жүйесіндегі

Пуск

(Бастау),

Панель

управления

(Басқару

тақтасы),

Принтеры

и

факсы

(Принтерлер және факстар) тармақтарын

таңдаңыз.

ə

.

Басып

шы

ғ

ару

кезегін

ашу

ү

шін

принтер

белгішесін

екі

рет

басы

ң

ыз

.

б

.

Принтер

м

ə

зірінде

Барлы

қ

құ

жаттарды

болдырмау

немесе

Баспа

құ

жатын

тазарту

тарма

ғ

ын

та

ң

дап

, растау үшін

И

ə

т

ү

ймесін

басы

ң

ыз

.

в

.

Кезекте

құ

жаттар

бар

болса

, компьютерді қайта іске қосыңыз және компьютер қайта

іске қосылғаннан кейін қайтадан басып шығарыңыз.

г

.

Басып

шы

ғ

ару

кезегіні

ң

таза

екеніне

к

ө

з

жеткізу

ү

шін

оны

қ

айтадан

тексері

ң

із

ж

ə

не

қ

айтадан

басып

шы

ғ

арып

к

ө

рі

ң

із

.

8

.

Принтерді

бастап

қ

ы

қ

алпына

келтірі

ң

із

.

Принтерді

бастап

қ

ы

қ

алпына

келтіру

а

.

Принтерді

ө

шірі

ң

із

.

ə

.

Қ

уат

сымын

ажыраты

ң

ыз

.

б

.

Бір

минут

к

ү

тіп

, қуат сымын қайта жалғаңыз.

в

.

Принтерді

қ

осы

ң

ыз

.

Жо

ғ

арыда

айтыл

ғ

ан

шешім

а

қ

ауды

жоймаса

,

онлайн арқылы қосымша ақауларды жою туралы

ақпарат алу үшін осы жерді басыңыз

.

48

Бап

7

М

ə

селені

шешу

KKWW

background image

Принтер

кареткасын

тазалау

Принтер