HP Deskjet 1010 Printer series - Мәселені шешу

background image

селені

шешу

Осы

б

ө

лімде

т

ө

мендегідей

та

қ

ырыптар

бар

:

Басып

шы

ғ

ару

сапасын

жа

қ

сарту

Қ

а

ғ

аз

кептелістерін

жою

Басып

шы

ғ

ару

м

ү

мкін

емес

Принтер

кареткасын

тазалау

А

қ

аулы

ғ

ы

бар

картриджді

аны

қ

тау

Науаларды

дайындау

Принтердегі

а

қ

ау

Сия

картриджіндегі

а

қ

ау

Б

ұ

рын

ғ

ы

н

ұ

с

қ

ада

ғ

ы

картридждар

HP қолдау қызметі

KKWW

37

background image

Басып

шы

ғ

ару

сапасын

жа

қ

сарту

ЕСКЕРІМ

:

Сия

картридждерін

кеуіп

кетуден

қ

ор

ғ

ау

ү

шін

ə

рдайым

Қ

осу

т

ү

ймесі

ар

қ

ылы

принтерді

ө

шірі

ң

із

де

,

Қ

осу

т

ү

ймесіні

ң

шамы

ө

шкенше

к

ү

ті

ң

із

.

Басып

шы

ғ

ару

сапасын

жа

қ

сарту

1

.

HP компаниясы шығарған сия картридждерін пайдаланып отырғаныңызды тексеріңіз.

2

.

Басып

шы

ғ

ару

сипаттарын

Медиа

құ

ралы

ашылмалы

тізімінен

с

ə

йкес

қ

а

ғ

аз

т

ү

рін

ж

ə

не

басып

шы

ғ

ару

сапасын

та

ң

да

ғ

аны

ң

ыз

ғ

а

к

ө

з

жеткізу

ү

шін

принтер

ба

ғ

дарламалы

қ

құ

ралы

тексері

ң

із

.

принтер

ба

ғ

дарламалы

қ

құ

ралы

ба

ғ

дарламасында

басып

шы

ғ

ару

сипаттарына

кіру

ү

шін

Басып

шы

ғ

ару

т

ү

ймесін

басып

,

Параметрлерді

орнату

т

ү

ймесін

басы

ң

ыз

.

3

.

Аны

қ

тал

ғ

ан

сия

де

ң

гейлерін

картридждерде

сияны

ң

аз

екенін

аны

қ

тау

ү

шін

тексері

ң

із

.

Қ

осымша

а

қ

парат

алу

ү

шін

Аны

қ

тал

ғ

ан

сия

де

ң

гейлерін

тексеру

24

-

бетте

б

ө

лімін

қ

ара

ң

ыз

.

Басып шығару картридждерінде сия аз болса, оны ауыстырыңыз.

4

.

Сия

картридждерін

турала

ң

ыз

.

Сия

картридждерін

туралау

а

.

Кіріс

науасына

хат

немесе

қ

олданылма

ғ

ан

қ

арапайым

A4 ақ қағазды салыңыз.

ə

.

Операциялы

қ

ж

ү

йеге

қ

арай

принтер

ба

ғ

дарламалы

қ

құ

ралы

параметрін

ашу

ү

шін

келесі

ə

рекеттерді

ң

бірін

орында

ң

ыз

:

Windows 8:

Пуск

(Бастау) экранында экрандағы бос аймақты тінтуірдің оң

жағымен басып, бағдарламалар панеліндегі

Все

программы

(Барлық

бағдарламалар) түймешігін басып, кейін принтер аты бар белгішені басыңыз.

Windows 7, Windows Vista

ж

ə

не

Windows XP: Компьютеріңіздегі жұмыс үстелінен

Пуск

(Бастау) түймешігін басыңыз,

Все

программы