HP Deskjet 1010 Printer series - Индекс

background image

Индекс

Б

басып

шы

ғ

ару

сипаттары

62

Ж

ж

ү

йе

қ

ажеттіліктері

61

З

за

ң

ды

ескертулер

за

ң

ды

ү

лгіні

ң

идентификациялы

қ

н

ө

мірі

67

за

ң

ды

хабарламалар

67

К

кепілдік

58

Қ

қ

айта

өң

деу

сия

картридждары

65

қ

олдау

к

ө

рсету

мерзімінен

кейін

57

қ

олдау

процесі

56

қ

орша

ғ

ан

орта

Қ

орша

ғ

ан

ортаны

қ

ор

ғ

айтын

ө

нім

ба

ғ

дарламасы

64

қ

орша

ғ

ан

орта

сипаттары

61

Қ

осу

т

ү

ймесінде

5

Т

телефонмен

қ

олдау

56

телефонмен

қ

олдау

к

ө

рсету

мерзімі

қ

олдау

к

ө

рсету

мерзім

і

57

техникалы

қ

а

қ

парат

басып

шы

ғ

ару

сипаттары

62

қ

орша

ғ

ан

орта

сипаттары

61

техникалы

қ

а

қ

паратж

ү

йе

қ

ажеттіліктері

61

т

ұ

тынушыларды

қ

олдау

кепілдік

58

Ұ

Ұ

сыныл

ғ

ан

қ

а

ғ

аз

т

ү

рлерін

16

background image