HP Deskjet 1010 Printer series - Құжаттарды басып шығару

background image

сипаттары) немесе

Принтер

немесе

Предпочтения

(Таңдаулылар) деп аталуы мүмкін.

8

Бап

3

Басып

шы

ғ

ару

KKWW

background image

4

.

Қ

ажетті

параметрлерді

та

ң

да

ң

ыз

.

Орналасу

қ

ойындысында

Портрет

немесе

Пейзаж

ба

ғ

дарын

та

ң

да

ң

ыз

.

Бумага

/Качество

(Қағаз/Сапа) қойындысын нұқып,

Носители

(Медиа құралы)

ашылмалы мәзірінен сәйкес қағаз түрін таңдаңыз және сапалы түрде басып

шығарыңыз.

Допонительный

(Қосымша) қойындысында

Размер

бумаги

(Қағаз өлшемі)

ашылмалы мәзірінен сәйкес қағаз түрін таңдаңыз.

5

.

Орналасу

қ

ойындысында

ғ

ы

Екі

жа

ғ

ына

қ

олмен

басып

шы

ғ

ару

ашылмалы

тізімінен

тиісті

опцияны

та

ң

да

ң

ыз

.

6

.

Басып

шы

ғ

ару

ү

шін

OK

т

ү

ймешігін

басы

ң

ыз

.

7

.

Құ

жатты

ң

тек

ж

ұ

п

беттері

басып

шы

ғ

арыл

ғ

аннан

кейін

құ

жатты

шы

ғ

ару

науасынан

алып

таста

ң

ыз

.

8

.

Экранда

ғ

ы

н

ұ

с

қ

ауларды

орында

ң

ыз

, қағаздардың бос жағын жоғары, беттің жоғарғы жағын

төмен қаратып науаға қайта орналастырыңыз, сонан соң

Жал

ғ

астыру

т

ү

ймесін

басы

ң

ыз

.

KKWW

Құ

жаттарды

басып

шы

ғ

ару

9

background image

Фотосуреттерді

басып

шы

ғ

ару

Фотосурет

қ

а

ғ

азын

салу

1

.

Шы

ғ

ыс

науасыны

ң

ашы

қ

болуын

тексері

ң

із

.

2

.

Кіріс

науасынан

барлы

қ

қ

а

ғ

азды

алып

таста

ң

ыз

, кейін фотосурет қағазының басылып

шығарылатын бетін жоғары қаратып салыңыз.

Фотосуретті

фотосурет

қ

а

ғ

азында

басып

шы

ғ

ару

ү

шін

1

.

Ба

ғ

дарламалы

қ

жаса

қ

таманы

ң

Файл

(Файл)

м

ə

зірінде

Печать

(Басып шығару)

т

ү

ймесін

басы

ң

ыз

.

2

.

Принтер

та

ң

дал

ғ

анын

тексері

ң

із

.

3

.

Свойства

(Сипаттар)

диалогты

қ

терезесін

ашатын

т

ү

ймешікті

басы

ң

ыз

.

Ба

ғ

дарламалы

қ

жаса

қ

тама

қ

осымшасына

байланысты

б

ұ

л

т

ү

ймешік

Свойства

(Сипаттар),

Опции

(Опциялар),

Установка

принтера

(Принтерді орнату),

Свойства

принтера

(Принтердің сипаттары),

Принтер

немесе

Предпочтения

(Таңдаулы параметрлер) деп

аталуы мүмкін.

4

.

Қ

ажетті

параметрлерді

та

ң

да

ң

ыз

.

Орналасу

қ

ойындысында

Портрет

немесе

Пейзаж

ба

ғ

дарын

та

ң

да

ң

ыз

.

Қ

а

ғ

аз

/Сапа

қ

ойындысын

н

ұқ

ып

,

Медиа

құ

ралы

ашылмалы

м

ə

зірінен

с

ə

йкес

қ

а

ғ

аз

т

ү

рін

та

ң

да

ң

ыз

ж

ə

не

сапалы

т

ү

рде

басып

шы

ғ

ары

ң

ыз

.

Размер

бумаги

(Қағаз өлшемі) ашылмалы мәзірінен сәйкес қағаз түрін таңдау үшін

Допонительный

(Қосымша) қойындысын басыңыз.

ЕСКЕРІМ

:

Е

ң

ү

лкен

н

ү

кте

/дюйм өлшемі үшін

Қ

а

ғ

аз

/Сапа

қ

ойындысына

ө

тіп

,

Фотосурет

қ

а

ғ

азы

, Ең жақсы сапа

опциясын

Мультимедиа

ашылмалы

тізімінен

та

ң

да

ң

ыз

. Одан кейін,

Қ

осымша

қ

ойындысына

ө

тіп

,

И

ə

опциясын

Е

ң

ү

лкен

н

ү

кте