HP Deskjet 1010 Printer series - Хатқалталарды басып шығару

background image

хатқалталарды пайдаланбаңыз.

ЕСКЕРІМ

:

Хат

қ

алталар

ғ

а

басылып

шы

ғ

арылатын

м

ə

тінді

пішімдеу

туралы

арнайы

толы

қ

м

ə

ліметтерді

с

ө

з

өң

деу

ба

ғ

дарламалы

қ

құ

ралында

ғ

ы

файлдардан

қ

ара

ң

ыз

.

Хат

қ

алталарды

салу

1

.

Шы

ғ

ыс

науасыны

ң

ашы

қ

болуын

тексері

ң

із

.

2

.

Қ

а

ғ

аз

ба

ғ

ыттауышын

сол

ғ

а

қ

арай

со

ң

ына

дейін

жылжыты

ң

ыз

.

3

.

Хат

қ

алталарды

науаны

ң

о

ң

жа

ғ

ына

орналастыры

ң

ыз

. Басып шығарылатын бет жоғары

қаратылуы қажет.

4

.

Хат

қ

алталарды

принтерді

ң

ішіне

то

қ

тал

ғ

анша

итері

ң

із

.

5

.

Қ

а

ғ

аз

ба

ғ

ыттауышын

хат

қ

алталарды

ң

шетіне

тиетіндей

етіп

жылжыты

ң

ыз

.

Хат

қ

алтаны

басып

шы

ғ

ару

1

.

Ба

ғ

дарламалы

қ

жаса

қ

таманы

ң

Файл

(Файл)

м

ə

зірінде

Печать

(Басып шығару)

т

ү

ймесін

басы

ң

ыз

.

2

.

Принтерді

ң

та

ң

дал

ғ

анды

ғ

ын

тексері

ң

із

.

3

.

Свойства

(Сипаттар)

диалогты

қ

терезесін

ашатын

т

ү

ймешікті

басы

ң

ыз

.

Ба

ғ

дарламалы

қ

құ

рал

қ

осымшасына

байланысты

б

ұ

л

т

ү

ймешік

Свойства

(Сипаттар),

Опции

(Параметрлер),

Установка

принтера

(Принтерді орнату),

Свойства

принтера

(Принтер сипаттары),

Принтер

немесе

Предпочтения

(Таңдаулы параметрлер) деп

аталуы мүмкін.

4

.

Қ

ажетті

параметрлерді

та

ң

да

ң

ыз

.

Орналасу

қ

ойындысында

Портрет

немесе

Пейзаж

ба

ғ

дарын

та

ң

да

ң

ыз

.

Қ

а

ғ

аз

/Сапа

қ

ойындысын

н

ұқ

ып

,

Медиа

құ

ралы

ашылмалы

м

ə

зірінен

с

ə

йкес

қ

а

ғ

аз

т

ү

рін

та

ң

да

ң

ыз

ж

ə

не

сапалы

т

ү

рде

басып

шы

ғ

ары

ң

ыз

.

Размер

бумаги

(Қағаз өлшемі) ашылмалы мәзірінен сәйкес қағаз түрін таңдау үшін

Допонительный

(Қосымша) қойындысын басыңыз.

5

.

Басып

шы

ғ

ару

диалогты

қ

терезесінде

OK

т

ү

ймешігін

басып

,

Басып

шы

ғ

ару

немесе

OK

т

ү

ймешігін

басы

ң

ыз

.

KKWW

Хат

қ

алталарды

басып

шы

ғ

ару

11

background image

Е

ң

к

ө

п

н

ү

кте