HP Deskjet 1010 Printer series - Ең көп нүкте/дюйм ажыратымдылығын пайдалану арқылы басып шығару

background image

/дюйм ажыратымдылығын пайдалану арқылы

басып шығару

Фотосурет

қ

а

ғ

аздарына

жо

ғ

ар

ғ

ы

сапалы

, анық суреттерды басып шығару үшін, ең үлкен нүкте/

дюйм өлшемін қолданыңыз.

Е

ң

ү

лкен

н

ү

кте

/дюйм өлшемінде басып шығаруға басқа параметрлерде басып шығаруға

қарағанда ұзағырақ уақыт кетеді және оған дисктен үлкен бос орын қажет.

Е

ң

ү

лкен

н

ү

кте

/дюйм өлшемі режимінде басып шығару

1

.

Ба

ғ

дарламалы

қ

жаса

қ

таманы

ң

Файл

(Файл)

м

ə

зірінде

Печать

(Басып шығару)

т

ү

ймесін

басы

ң

ыз

.

2

.

Принтерді

ң

та

ң

дал

ғ

анды

ғ

ын

тексері

ң

із

.

3

.

Свойства

(Сипаттар)

тіл

қ

атысу

терезесін

ашатын

т

ү

ймешікті

басы

ң

ыз

.

Ба

ғ

дарламалы

қ

құ

рал

қ

осымшасына

байланысты

б

ұ

л

т

ү

ймешік

Свойства

(Сипаттар),

Опции

(Параметрлер),

Установка

принтера

(Принтерді орнату),

Свойства

принтера

(Принтер сипаттары),

Принтер

немесе

Предпочтения

(Таңдаулы параметрлер) деп

аталуы мүмкін.

4

.

Бумага

/Качество

(Қағаз/Сапа) қойындысын басыңыз.

5

.

Медиа

құ

ралы

ашылмалы

тізімінен

е

ң

ү

лкен

н

ү

кте

/дюйм өлшемінде басып шығару үшін

Фотосурет

қ

а

ғ

азы

, Ең жақсы сапа

т

ү

ймесін

та

ң

да

ң

ыз

.

6

.

Дополнительный

(Қосымша) түймешігін басыңыз.

7

.

Возможности

принтера

(Принтер мүмкіндіктері) аймағындағы

Да

(Иә) түймешігін

Е

ң

жо

ғ

ар

ғ

ы

н

ү

кте

/дюйм өлшемі

ашылмалы

терезесінен

та

ң

да

ң

ыз

.

8

.

Размер

бумаги

(Қағаз өлшемі) ашылмалы тізімінен сәйкес қағаз өлшемін таңдаңыз.

9

.

Жетілдірілген

параметрлерді

жабу

ү

шін

OK

т

ү

ймешігін

басы

ң

ыз

.

10

.

Направление

(Бағыт) парамтерін

Расположение

(Орналасу) қойындысында растап, басып

шығару үшін OK

т

ү

ймешігін

басы

ң

ыз

.

12

Бап

3

Басып

шы

ғ

ару

KKWW

background image

Д

ұ

рыс

басып

шы

ғ

ару

туралы

ке

ң

естер

Д

ұ

рыс

басып

шы

ғ

ару

ү

шін

HP сия картридждері жеткілікті сиямен дұрыс жұмыс істеуі керек,

қағазды дұрыс салу керек және құрылғыда сәйкес параметрлер бар болуы керек.

Сия

туралы

ке

ң

естер

HP компаниясы шығарған сия картридждерін пайдаланыңыз.

Қ

ара

ж

ə

не

ү

ш

т

ү

сті

картридждерді

бірдей

д

ұ

рыс

орнаты

ң

ыз

.

Қ

осымша

а

қ

парат

алу

ү

шін

Сия

картридждерін

ауыстыру

27

-

бетте

б

ө

лімін

қ

ара

ң

ыз

.

Сияны

ң

жеткілікті

екеніне

к

ө

з

жеткізу

ү

шін

картридждердегі

есептелген

сия

де

ң

гейлерін

тексері

ң

із

.

Қ

осымша

а

қ

парат

алу

ү

шін

Аны

қ

тал

ғ

ан

сия

де

ң

гейлерін

тексеру

24

-

бетте

б

ө

лімін

қ

ара

ң

ыз

.

Басып

шы

ғ

ару

сапасы

ұ

нама

ғ

ан

жа

ғ

дайда