HP Deskjet 1010 Printer series - Дұрыс басып шығару туралы кеңестер

background image

, қосымша ақпарат үшін

Басып

шы

ғ

ару

сапасын

жа

қ

сарту

38

-

бетте

б

ө

лімін

қ

ара

ң

ыз

.

Қ

а

ғ

аз

салу

кезіндегі

ке

ң

естер

(Бір қағазды емес), қағаз дестесін салыңыз. Қағаз кептелісін болдырмау үшін дестедегі

барлық қағаздың өлшемі мен түрі бірдей болуы керек.

Қ

а

ғ

азды

ң

басып

шы

ғ

арылатын

жа

ғ

ын

жо

ғ

ары

қ

аратып

салы

ң

ыз

.

Кіріс

науасына

салын

ғ

ан

қ

а

ғ

аздарды

ң

тегіс

орналасуын

ж

ə

не

ұ

штары

б

ү

гілмеуін

не

жыртылмауын

қ

амтамасыз

еті

ң

із

.

Барлы

қ

қ

а

ғ

аздар

ғ

а

ны

қ

с

ə

йкестендіру

ү

шін

кіріс

науасында

ғ

ы

қ

а

ғ

аз

еніні

ң

ба

ғ

ыттауыштарын

с

ə

йкестендірі

ң

із

. Кіріс науасындағы қағазды қағаз енінің

бағыттауыштары майыстырмайтынын тексеріңіз.

Қ

осымша

а

қ

парат

алу

ү

шін

Медиа

құ

ралын

ж

ү

ктеу

18

-

бетте

б

ө

лімін

қ

ара

ң

ыз

.

Принтер

параметрлері

туралы

ке

ң

ес

Қ

а

ғ

аз

/Сапа

қ

ойындысын

н

ұқ

ып

,

Медиа

құ

ралы

ашылмалы

м

ə

зірінен

с

ə

йкес

қ

а

ғ

аз

т

ү

рін

та

ң

да

ң

ыз

ж

ə

не

сапалы

т

ү

рде

басып

шы

ғ

ары

ң

ыз

.

Ке

ң

ейтілген

параметрлер

диалог

терезесіндегі

Қ

а

ғ

аз

к

ө

лемі

ашылмалы

тізімінен

с

ə

йкес

қ

а

ғ

аз

к

ө

лемін

та

ң

да

ң

ыз

.

Қ

осымша

параметрлер

м

ə

зіріне

кіру

ү

шін

Орналасуы

немесе

Қ

а

ғ

аз

/Сапа

қ

ойындысында

ғ

ы

Қ

осымша

т

ү

ймесін

басы

ң

ыз

.

Ə

депкі

басып

шы

ғ

ару

параметрлерін

ө

згерту

ү

шін

принтер

ба

ғ

дарламалы

қ

құ

ралы

тарма

ғ

ында

ғ

ы

Басып

шы

ғ

ару

, сонан соң

Параметрлерді

орнату

т

ү

ймесін

басы

ң

ыз

.

KKWW

Д

ұ

рыс

басып

шы

ғ

ару

туралы

ке

ң

естер

13

background image

Операциялы

қ

ж

ү

йеге

қ

арай

ба

ғ

дарламалы

қ

құ

ралды

ашу

ү

шін

келесі

ə

рекеттерді

ң

бірін

орында

ң

ыз

:

Windows 8:

Пуск

(Бастау) экранында экрандағы бос аймақты тінтуірдің оң жағымен

басып, бағдарламалар панеліндегі

Все

программы

(Барлық бағдарламалар)

түймешігін басып, кейін принтер аты бар белгішені басыңыз.

Windows 7, Windows Vista

ж

ə

не

Windows XP: Компьютеріңіздегі жұмыс үстелінен

Пуск

(Бастау) түймешігін басыңыз,

Все

программы

(Барлық бағдарламалар) таңдаңыз, HP

т

ү

ймешігін

басы

ң

ыз

, HP Deskjet 1010 series

басы

ң

ыз

ж

ə

не

HP Deskjet 1010 series

басы

ң

ыз

.

Тек

қ

ана

қ

ара

сияны

қ

олданып

, құжатты ақ және қара түсте басып шығаруды қаласаңыз,

Қ

осымша

т

ү

ймешігін

басы

ң

ыз

.

С

ұ

р

ре

ң

кте

басып

шы

ғ

ару

ашылмалы

м

ə

зірінен

Тек

қ

ана

қ

ара

сия

параметрін

та

ң

дап

, OK

т

ү

ймесін

басы

ң

ыз

.

Жазбалар

HP компаниясы шығарған сия картридждері бірнеше рет жақсы нәтижелерді оңай беру

үшін жасалып, HP принтерлерімен және қағаздарымен тексеріледі.

ЕСКЕРІМ

:

HP компаниясы өздері шығармаған жабдықтардың сапасына немесе сенімді

екендігіне кепілдік бере алмайды. HP компаниясы шығармаған жабдықтарды пайдалану

нәтижесінен болған принтер қызмет көрсету немесе жөндеу жұмыстары кепілдікке

кірмейді.

Егер

HP компаниясы шығарған сия картридждерін сатып алғаныңызға сенімді болсаңыз,

мына веб-торапқа өтіңіз:

www.hp.com/go/anticounterfeit

Сия

де

ң

гейі

ескертулері

мен

к

ө

рсеткіштері

тек

қ

ана

жоспарлау

ма

қ

сатында

ғ

ана

аны

қ

тауларды

береді

.

ЕСКЕРІМ

:

Сияны

ң

аз

қ

ал

ғ

анды

ғ

ы

туралы

ескерту

хабарламасын

ал

ғ

ан

кезде

, ықтимал

басып шығару кешігулерін болдырмау үшін ауыстыратын картридждің болуын

қарастырыңыз. Басып шығару сапасы жарамсыз болмайынша сия картридждерін

ауыстырудың қажеті жоқ.

Құ

жатты

қ

а

ғ

азды

ң

екі

жа

ғ

ына

да

басып

шы

ғ

ара

аласыз

.

14

Бап

3

Басып

шы

ғ

ару

KKWW

background image

4

Қ

а

ғ

аз