HP Deskjet 1010 Printer series - Басып шығару

background image

Басып

шы

ғ

ару

Осы

б

ө

лімде

т

ө

мендегідей

та

қ

ырыптар

бар

:

Құ

жаттарды

басып

шы

ғ

ару

Фотосуреттерді

басып

шы

ғ

ару

Хат

қ

алталарды

басып

шы

ғ

ару

Е

ң

к

ө

п

н

ү

кте

/дюйм ажыратымдылығын пайдалану арқылы басып шығару

Д

ұ

рыс

басып

шы

ғ

ару

туралы

ке

ң

естер

KKWW

7

background image

Құ

жаттарды

басып

шы

ғ

ару

Қ

а

ғ

азды

салу

1

.

Шы

ғ

ыс

науасыны

ң

ашы

қ

болуын

тексері

ң

із

.

2

.

Кіріс

науасына

қ

а

ғ

азды

ң

салын

ғ

анын

тексері

ң

із

.

Құ

жатты

басып

шы

ғ

ару

1

.

Ба

ғ

дарламалы

қ

құ

ралда

ғ

ы

Печать

(Басып шығару)түймешігін басыңыз.

2

.

Принтерді

ң

та

ң

дал

ғ

анына

к

ө

з

жеткізі

ң

із

.

3

.

Свойства

(Сипаттар)

тіл

қ

атысу

терезесін

ашатын

т

ү

ймешікті

басы

ң

ыз

.

Ба

ғ

дарламалы

қ

құ

рал

қ

осымшасына

байланысты

б

ұ

л

т

ү

ймешік

Свойства

(Сипаттар),

Опции

(Опциялар),

Установка

принтера

(Принтерді орнату),

Свойства

принтера

(Принтер

сипаттары),

Принтер

немесе

Предпочтения

(Таңдаулы параметрлер) деп аталуы мүмкін.

4

.

Қ

ажетті

параметрлерді

та

ң

да

ң

ыз

.

Расположение

(Орналасу) қойындысында

Портрет

немесе

Пейзаж

ба

ғ

дарын

та

ң

да

ң

ыз

.

Қ

а

ғ

аз

/Сапа

қ

ойындысын

н

ұқ

ып

,

Медиа

құ

ралы

ашылмалы

м

ə

зірінен

с

ə

йкес

қ

а

ғ

аз

т

ү

рін

та

ң

да

ң

ыз

ж

ə

не

сапалы

т

ү

рде

басып

шы

ғ

ары

ң

ыз

.

Размер

бумаги

(Қағаз өлшемі) ашылмалы мәзірінен сәйкес қағаз түрін таңдау үшін

Дополнительный

(Қосымша) қойындысын басыңыз.

5

.

Сипаттар

диалогты

қ

терезесін

жабу

ү

шін

OK

т

ү

ймешігін

басы

ң

ыз

.

6

.

Басып

шы

ғ

аруды

бастау

ү

шін

Печать

(Басып шығару) немесе OK

т

ү

ймешігін

басы

ң

ыз

.

Бетті

ң

екі

жа

ғ

ына

басып

шы

ғ

ару

(Mac OS X)

1

.

Ба

ғ

дарламалы

қ

құ

ралда

ғ

ы

Басып

шы

ғ

ару

т

ү

ймешігін

басы

ң

ыз

.

2

.

Принтерді

ң

та

ң

дал

ғ

анын

тексері

ң

із

.

3

.

Свойства

(Сипаттар)тілқатысу терезесін ашатын түймешікті басыңыз.

Ба

ғ

дарламалы

қ

құ

рал

қ

осымшасына

байланысты

б

ұ

л

т

ү

ймешік

Свойства

(Сипаттар),

Опции

(Опциялар),

Установка

принтера

(Принтерді орнату),

Свойства

принтера

(Принтер