HP Deskjet 1010 Printer series Көмектесіңдер

background image

HP Deskjet 1010 series

background image
background image

Ma

зм

ұ

ны

1

HP Deskjet 1010 series анықтамасы ............................................................................................................... 1

2

HP Deskjet 1010 series принтері туралы білу ................................................................................................ 3

Принтер

б

ө

лшектері

........................................................................................................................... 4

Қ

осу

т

ү

ймесі

шамында

....................................................................................................................... 5

Автоматты

т

ү

рде

ө

шіру

....................................................................................................................... 6

3

Басып

шы

ғ

ару

................................................................................................................................................. 7

Құ

жаттарды

басып

шы

ғ

ару

................................................................................................................ 8

Фотосуреттерді

басып

шы

ғ

ару

......................................................................................................... 10

Хат

қ

алталарды

басып

шы

ғ

ару

.......................................................................................................... 11

Е

ң

к

ө

п

н

ү

кте

/дюйм ажыратымдылығын пайдалану арқылы басып шығару ................................ 12

Д

ұ

рыс

басып

шы

ғ

ару

туралы

ке

ң

естер

........................................................................................... 13

4

Қ

а

ғ

аз

негіздері

............................................................................................................................................. 15

басып

шы

ғ

ару

ғ

а

арнал

ғ

ан

ұ

сыныл

ғ

ан

қ

а

ғ

аздар

.............................................................................. 16

Медиа

құ

ралын

ж

ү

ктеу

..................................................................................................................... 18

5

Сия

картридждерімен

ж

ұ

мыс

істеу

.......................................................................................................... 23

Аны

қ

тал

ғ

ан

сия

де

ң

гейлерін

тексеру

.............................................................................................. 24

Сия

жабды

қ

тарына

тапсырыс

беру

.................................................................................................. 25

Д

ұ

рыс

картридждерді

та

ң

дау

.......................................................................................................... 26

Сия

картридждерін

ауыстыру

.......................................................................................................... 27

Жал

ғ

ыз

картридж

режимін

пайдалану

............................................................................................ 29

Картриджіні

ң

кепілдігі

туралы

м

ə

лімет

.......................................................................................... 30

Картридждармен

ж

ұ

мыс

істеу

туралы

ке

ң

естер

............................................................................ 31

6

Қ

осылым

....................................................................................................................................................... 33

Жа

ң

а

принтер

қ

осу

........................................................................................................................... 34

USB қосылымы ................................................................................................................................. 35

KKWW

iii

background image

7

М

ə

селені

шешу

............................................................................................................................................. 37

Басып

шы

ғ

ару

сапасын

жа

қ

сарту

..................................................................................................... 38

Қ

а

ғ

аз

кептелістерін

жою

.................................................................................................................. 42

Басып

шы

ғ

ару

м

ү

мкін

емес

.............................................................................................................. 45

Принтер

кареткасын

тазалау

........................................................................................................... 49

А

қ

аулы

ғ

ы

бар

картриджді

аны

қ

тау

.................................................................................................. 50

Науаларды

дайындау

........................................................................................................................ 51

Принтердегі

а

қ

ау

.............................................................................................................................. 52

Сия

картриджіндегі

а

қ

ау

.................................................................................................................. 53

Б

ұ

рын

ғ

ы

н

ұ

с

қ

ада

ғ

ы

картридждар

.................................................................................................... 55

HP қолдау қызметі ............................................................................................................................ 56

Қ

осымша

а

Техникалы

қ

м

ə

ліметтер

............................................................................................................ 59

Hewlett-Packard Company ескертулері ............................................................................................ 60

Техникалы

қ

сипаттамасы

................................................................................................................. 61

Қ

орша

ғ

ан

ортаны

қ

ор

ғ

айтын

ө

нім

ба

ғ

дарламасы

........................................................................... 64

За

ң

ды

хабарламалар

......................................................................................................................... 67

Индекс

............................................................................................................................................................... 73

iv

KKWW

background image

1